دانلود مقاله رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و عملکرد شرکت

دانلود مقاله رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و عملکرد شرکت

دانلود مقاله رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و عملکرد شرکت

دانلود مقاله  رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و عملکرد شرکت

موضوع انگلیسی:Relationship between management information systems
and corporate performance

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:12
سال انتشار:2015

چکیده

مرور ادبیات در مورد موفقیت سیستم های مدیریت اطلاعات (IS) شواهد تجربی را ارائه می دهد
که صرف سرمایه گذاری در IS و ابزارهای مدیریت جدید (NMT) مشاغل بهتر را تضمین نمی کند
نتایج. با هدف کمک به دانش عوامل تبیین کننده موفقیت اجرای IS ،
این مقاله آنها را از طریق تجزیه خوشه ای ، با نمونه ای از شرکت های اسپانیایی طبق
ارزیابی توسط مدیران مالی آنها (CFOs) به کیفیت چنین سیستم هایی و استفاده از آنها برای استراتژیک
اهداف این طبقه بندی به پاسخ به سه س helpsال کمک می کند: آیا شرکت هایی که IS خود را بهتر ارزیابی می کنند
عملکرد آنها را بهبود بخشد؟ کیفیت و استراتژی IS چگونه بر نتایج تأثیر می گذارد؟ آیا رابطه مثبتی وجود دارد
بین استفاده از NMT و بهبود عملکرد؟
از طریق آزمون غیر پارامتری Kruskal-Wallis و نتایج مدل حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده می شود
پرسش اول را تأیید کرد و تأثیر مثبت کیفیت و استراتژی IS را بر آن نشان داد
بهبود سودآوری شرکت ها رگرسیون لجستیک بین استفاده از NMT ها تعامل نشان داد
و رویکرد استراتژیک IS با تأثیرات مثبت بر بهبود سودآوری.
نتایج این مطالعه پیامدهای قابل توجهی برای شرکت ها دارد که نشان می دهد سرمایه گذاری در
IS و NMT های جدید باید با حس واضح استراتژی همراه شوند.
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید