دانلود مقاله در مورد استفاده از نمونه سازی جهت دار و افزایشی در توسعه محصولات جدید و جدید

دانلود مقاله در مورد استفاده از نمونه سازی جهت دار و افزایشی در توسعه محصولات جدید و جدید

دانلود مقاله در مورد استفاده از نمونه سازی جهت دار و افزایشی در توسعه محصولات جدید و جدید

دانلود مقاله در مورد استفاده از نمونه سازی جهت دار و افزایشی در توسعه محصولات جدید و جدید

موضوع انگلیسی:On the use of directional and incremental prototyping
in the development of high novelty products

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:18
سال انتشار:2015

چکیده
نمونه های اولیه فیزیکی همیشه در طراحی مهندسی اهمیت داشته اند. با این حال ، کمی است
در مورد نقشی که نمونه های اولیه در توسعه محصولات پیچیده فیزیکی ایفا می کنند ، شناخته شده است.
این مقاله نقش نمونه های اولیه و نمونه سازی را در توسعه دو مورد بررسی می کند
نوآوری در محصول جدید که اخیراً توسط تجهیزات اصلی خودرو راه اندازی شده است
سازنده (OEM). از طریق یک مطالعه موردی اکتشافی ، نمونه های اولیه ارائه می شود
توانایی کمک به یادگیری و ارتباطات هم در تیم های توسعه و هم در
در سراسر سازمان استفاده از نمونه اولیه واقعی شامل فعالیتهای فراتر از آن شد
صرفاً اهداف تأیید و اعتبارسنجی که در طراحی مهندسی سنتی پوشش داده شده است

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید