دانلود مقاله در مورد اثر محافظتی تاب آوری در بیماران مبتلا به حاد سندرم کرونری

دانلود مقاله در مورد اثر محافظتی تاب آوری در بیماران مبتلا به حاد سندرم کرونری

دانلود مقاله در مورد اثر محافظتی تاب آوری در بیماران مبتلا به حاد سندرم کرونری

دانلود مقاله در مورد اثر محافظتی تاب آوری در بیماران مبتلا به حاد سندرم کرونری

موضوع انگلیسی:On the protective effect of resilience in patients with acute
coronary syndrome
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:9
سال انتشار:2014

چکیده
تحقیق در مورد سهم ویژگیهای مثبت شخصیتی در پیشرفت
بیماری کرونر قلب (CHD) به طور قابل توجهی وجود ندارد. تاب آوری ظرفیت توسعه خود است
با وجود شرایط نامناسب در مطالعه بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری
(ACS) ، نویسندگان تأثیر تاب آوری را بر شاخص های شدت CV و بررسی کردند
مکانیسم های فیزیولوژیکی زمینه ساز این اثر است. بیماران (n = 134) یک مقیاس اندازه گیری را تکمیل کردند
تاب آوری نویسندگان تروپونین-I و میوگلوبین را به عنوان شاخص های شدت ACS اندازه گیری کردند و
تعداد گلبول های سفید خون (WBC) و نوتروفیل ها به عنوان نشانگرهای التهابی هستند. نتایج نشان داد که
خودکارآمدی-جزء تاب آوری-با میوگلوبین و تروپونین رابطه منفی داشت
پس از حادثه حاد کرونر رابطه بین تاب آوری و این پیش آگهی ها
نشانگرها با شمارش WBC انجام شد. نکته مهم این است که این نتیجه پس از آن قابل توجه بود
کنترل تأثیر عوامل خطر کلاسیک CV و جمعیت شناسی. نویسندگان به این نتیجه می رسند
انعطاف پذیری با تأثیر بر التهاب ، میزان انفارکتوس میوکارد را کاهش می دهد
واکنش نشان دادن یک اثر محافظتی

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید