دانلود مقاله خواص روان سنجی نسخه اسپانیایی

دانلود مقاله خواص روان سنجی نسخه اسپانیایی

دانلود مقاله خواص روان سنجی نسخه اسپانیایی

دانلود مقاله خواص روان سنجی نسخه اسپانیایی

موضوع انگلیسی:Propiedades psicométricas de la versión espanola 
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:8
سال انتشار:2015

چکیده

n هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل ویژگی های روان سنجی سازگاری است
Spanish اسپانیایی مقیاس تاب آوری CD-RISC توسط کانر و دیویدسون (2003) در نسخه خود
10 مورد در یک نمونه چند شغلی. از دو نمونه استفاده شد. در مرحله اول ، در مجموع 386 کارگر این مقیاس را تکمیل کردند و تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد
یک عامل واحد را نشان داد که 55.8 of از کل واریانس را توضیح می دهد. سازگاری داخلی
مقیاس مناسب (آلفای کرونباخ 0.87) بود و حذف هر مورد بهبود یافت
قابلیت اطمینان مقیاس به منظور تصویب مدل به دست آمده در EFA ، a
تجزیه و تحلیل عاملی تأییدی با داده های نمونه دوم از 238 شرکت کننده
که مدل غیر عاملی را تأیید کرد. برای تجزیه و تحلیل اعتبار واگرا ، از داده های استفاده شده از
دو نمونه (N = 624) ؛ بنابراین ، همبستگی با نمرات فرسودگی متغیرها ،
بهزیستی روانشناختی و رضایت شغلی از نظر آماری معنی دار بودند و از آنها پیروی کردند
جهت نظری مورد انتظار نتیجه گرفته می شود که نسخه اسپانیایی ˜ از 10 مورد از CD-RISC از
کانر و دیویدسون خواص روان سنجی کافی برای برآورد تاب آوری ارائه می دهند
در کارگران

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید