دانلود مقاله خطر ، خطای تشخیصی و علم بالینی آگاهی

دانلود مقاله خطر ، خطای تشخیصی و علم بالینی آگاهی

دانلود مقاله خطر ، خطای تشخیصی و علم بالینی آگاهی

دانلود مقاله خطر ، خطای تشخیصی و علم بالینی آگاهی

موضوع انگلیسی:Risk, diagnostic error, and the clinical science of consciousness

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:10
سال انتشار:2015

چکیده
در سال های اخیر ، تعدادی از تکنیک های جدید تصویربرداری عصبی آگاهی پنهان را در برخی از بیماران شناسایی کرده اند
قبلا تصور می شد که در حالت رویشی است/سندرم بیداری بدون واکنش. این امر نگرانی هایی را برای بیماران ، خانواده ها و پزشکان ایجاد می کند ، زیرا نشان می دهد که میزان خطای تشخیصی موجود در این گروه بیمار بیشتر است
از فرض شده تحقیقات اخیر بر روی زیرمجموعه ای از این تکنیک ها ، که پارادایم های فعال نامیده می شوند ، نشان می دهد که یافته های مثبت کاذب و منفی کاذب ممکن است ناشی از استفاده از روش های آماری مختلف برای داده های بیمار باشد. با توجه به
طبیعت این تحقیق ، این خطاها ممکن است اجتناب ناپذیر باشند و استفاده از پارادایم های فعال را زیر سال ببرند
در محیط بالینی ما استدلال می کنیم که یافته های مثبت کاذب و منفی کاذب دارای خطرات اخلاقی خاصی است که
ممکن است تصمیمات محققان را در مورد استفاده از روشهای خاص در هنگام برآورد روشهای مستقل متقبل شود
کاربرد بالینی وجود ندارد ما این مشکل روش شناختی را بررسی و به طور انتقادی تحلیل می کنیم که به هر دو مربوط می شود
پارادایم های فعال fMRI و EEG ما با جلب توجه به سه سناریوی بالینی رایج در آنجا نتیجه گیری می کنیم
خطر خطای تشخیصی ممکن است در این گروه بیمار بیشتر مشخص شود.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید