دانلود مقاله جهت گیری های ارزش فردی به عنوان پیش بینی کننده واسطه سلامت روان

دانلود مقاله جهت گیری های ارزش فردی به عنوان پیش بینی کننده واسطه سلامت روان

دانلود مقاله جهت گیری های ارزش فردی به عنوان پیش بینی کننده واسطه سلامت روان

دانلود مقاله جهت گیری های ارزش فردی به عنوان پیش بینی کننده واسطه سلامت روان

موضوع انگلیسی:Personal value orientations as mediated predictors of
mental health
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:10
سال انتشار:2015

چکیده

مطالعات قبلی در مورد ارزشهای سنتی و مدرن در افراد یافت شد
روابط پیش بینی کننده این ارزشها با اختلالات روانی خاص واسطه می شود. هدف
این مطالعه با نمونه هایی از سه کشور (آلمان ، روسیه و چین) به منظور گسترش یافته های مربوط به سلامت روان (MH) و جهت گیری های ارزشی به شاخص های گسترده تر MH و دو نوع است.
واسطه ها ، یعنی حمایت اجتماعی و انعطاف پذیری مطابق با نظریه ارزشها و مدرنیزاسیون/پست مدرنیزاسیون. این مطالعه چندسازه ای در سه کشور انجام شد. آ
مدل مسیر با ارزش های سنتی پیش بینی MH با واسطه حمایت اجتماعی و مدرن
مقادیر پیش بینی MH با واسطه تاب آوری در هر سه کشور مورد آزمایش قرار گرفت. همانطور که انتظار میرفت،
جهت گیری های ارزشی بیشترین قدرت را در چین داشتند و پس از آن روسیه و آلمان قرار داشتند.
مدل سازی معادلات ساختاری از فرض پیش بینی واسطه ای MH با ارزش پشتیبانی می کند
جهت گیری ها به طور کلی خیرخواهی ارزش سنتی حمایت اجتماعی را پیش بینی می کند در حالی که
ارزش مدرن جهت خود انعطاف پذیری را پیش بینی می کند. جهت گیری ارزش یک ابزار حساس به
تفاوتهای بین فرهنگی را به صورت تجربی توصیف کنید. یافته ها نشان می دهد که جهت گیری های ارزش شخصی پیش بینی کننده معنی داری برای MH هستند. تجزیه و تحلیل ارزشهای شخصی نوید بخش در
ارتباط بهداشت عمومی ، مسائل بین فرهنگی و نوسازی.
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید