دانلود مقاله تلفظ صحیح به عنوان اخلاق کار در تربیت معلم

دانلود مقاله تلفظ صحیح به عنوان اخلاق کار در تربیت معلم

دانلود مقاله تلفظ صحیح به عنوان اخلاق کار در تربیت معلم

دانلود مقاله تلفظ صحیح به عنوان اخلاق کار در تربیت معلم

موضوع انگلیسی:Correct pronunciation as work ethics in teacher education
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:9
سال انتشار:2015

چکیده
این مطالعه با هدف تعیین خود ادراک معلمان انگلیسی در ترکیه از نظر تلفظ صحیح به عنوان
اخلاق کار در تربیت معلم اکثریت قریب به اتفاق افراد غیر بومی در دستیابی به شایستگی و عملکرد گوینده بومی شکست می خورند
تلفظ با توجه به اینکه اکثریت معلمان انگلیسی در ترکیه غیر مادری انگلیسی و نقش هستند
مدلهای زبان آموزان غیر بومی انگلیسی ، ضرورتی برای تجزیه و تحلیل تلفظ از جنبه اخلاق کار بوجود آمد.
برای این منظور ، یک پرسشنامه با 25 مورد شامل جنبه های الزامات حرفه ای ، روابط با همکاران ،
باشگاه ها و بنیادهای بین المللی و نقطه دانش آموزان توسعه داده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
نمونه t-test و ANOVA. شرکت کنندگان 30 معلم ترک زبان انگلیسی بودند که 21 نفر از آنها با کد زبان آشنا بودند
اخلاق یافته ها نشان داد کسانی که با قوانین اخلاقی آشنا بوده و دارای تحصیلات عالی هستند
اگرچه تفاوت بین این گروه ها از نظر آماری معنی دار نبود ، از سایر شرکت کنندگان بهتر عمل کرد.
بیشترین و کمترین امتیاز به ترتیب الزامات حرفه ای و باشگاهها و سازمانهای بین المللی بود. این است
پیشنهاد کرد که موسسه ای در ترکیه برای استانداردسازی اصول اخلاقی و آشنایی معلمان با آن تأسیس شود
اجزای سازنده و راهنمای آنها در طول فرایند تدریس

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید