دانلود مقاله تغییر حالت حسابرسی ، حاکمیت شرکتی و حسابرسی تلاش

دانلود مقاله تغییر حالت حسابرسی ، حاکمیت شرکتی و حسابرسی تلاش

دانلود مقاله تغییر حالت حسابرسی ، حاکمیت شرکتی و حسابرسی تلاش

دانلود مقاله تغییر حالت حسابرسی ، حاکمیت شرکتی و حسابرسی تلاش

موضوع انگلیسی:Audit mode change, corporate governance and audit
effort
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:21
سال انتشار:2015

چکیده

این مطالعه تغییرات استراتژی حسابرسی در چین را پس از معرفی استانداردهای حسابرسی مبتنی بر ریسک و نه بر اساس کنترل داخلی ، بررسی می کند
حالت حسابرسی به طور خاص ، ما بررسی می کنیم که آیا حسابرسان این برنامه را اجرا می کنند یا خیر
روش حسابرسی مبتنی بر ریسک برای ارزیابی حاکمیت شرکتی قبل از توزیع
منابع حسابرسی نتایج نشان می دهد که تحت ممیزی مبتنی بر کنترل داخلی
حالت ، رابطه بین تلاش حسابرسی و حاکمیت شرکتی بود
ضعیف. با این حال ، اجرای حالت مبتنی بر ریسک مورد نیاز جدید
استانداردهای حسابرسی رابطه بین حسابرسی را به میزان قابل توجهی افزایش داده است
تلاش و حاکمیت شرکتی از زمان تغییر حالت حسابرسی ، بزرگ
ده نفر درک بهتری از ریسک حاکمیت نشان داده اند و تلاش حسابرسی خود را بر این اساس نسبت به شرکت های کوچکتر اختصاص داده اند. شواهد تجربی نشان می دهد که حسابرسان استراتژی حسابرسی خود را برای مطابقت با استانداردها تنظیم کرده اند
مقررات ، حسابرسی مبتنی بر ریسک تا حدی ، منطقی انجام می شود
و حاکمیت شرکتی م toثر به بهینه سازی تخصیص منابع حسابرسی کمک می کند ،
و بخصوص شرکتهای حسابرسی کوچکتر باید فوراً خود را تقویت کنند
قابلیت حسابرسی مبتنی بر ریسک به طور کلی ، یافته های ما نشان می دهد که اجباری است
تغییر به حسابرسی مبتنی بر ریسک ، تلاش حسابرسی در چین را بهینه کرده است

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید