دانلود مقاله تصویب سیستم ERP

دانلود مقاله تصویب سیستم ERP

دانلود مقاله تصویب سیستم ERP

دانلود مقاله تصویب سیستم ERP

موضوع انگلیسی:Adoption of ERP system
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:13
سال انتشار:2015

چکیده

t سیستم های اطلاعاتی پیچیده مانند ERP داده های همه زمینه های تجاری را ادغام می کند
درون سازمان پیاده سازی ERP یک فرآیند دشوار است زیرا متفاوت است
انواع کاربران نهایی بر اساس ادبیات ، ما یک چارچوب مفهومی پیشنهاد کردیم و آن را بررسی کردیم
برای پیدا کردن تأثیر برخی از عوامل فردی ، سازمانی و تکنولوژیکی بر
استفاده از ERP و تاثیر آن بر کاربر نهایی نتایج تجزیه و تحلیل نشان می دهد که کامپیوتر
خودکارآمدی ، حمایت سازمانی ، آموزش و سازگاری تأثیر مثبتی بر آنها دارد
استفاده از ERP که به نوبه خود تأثیر قابل توجهی بر توانمندسازی همه جانبه و عملکرد فردی دارد.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید