دانلود مقاله تاثیر راهنمای DEFRA بر افشای گازهای گلخانه ای

دانلود مقاله تاثیر راهنمای DEFRA بر افشای گازهای گلخانه ای

دانلود مقاله تاثیر راهنمای DEFRA بر افشای گازهای گلخانه ای

دانلود مقاله تاثیر راهنمای DEFRA بر افشای گازهای گلخانه ای

موضوع انگلیسی:he effect of DEFRA guidance on greenhouse gas disclosure
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:20
سال انتشار:2015

چکیده
این مقاله به بررسی تأثیر راهنمای اداره محیط زیست ، غذا و روستایی در سال 2009 بر افشای گازهای گلخانه ای (GHG) می پردازد. نمونه شامل 215 نفر است
شرکت هایی از جمعیت بورس اوراق بهادار لندن FTSE 350 شرکت بیش از چهار شرکت
سال (2008e2011). برای تعیین میزان افشای گازهای گلخانه ای ، روش شاخص تحقیق است
با اطلاعات بدست آمده از چندین چارچوب گزارش GHG. این
مدل اقتصادسنجی با استفاده از جلوه های ثابت پانل برآورد می شود. یافته های ما نشان می دهد که
انتشار راهنمای سال 2009 تأثیر قابل توجهی بر میزان افشای گازهای گلخانه ای و مکانیسم های حاکمیت شرکتی (اندازه هیئت مدیره ، مالکیت مدیر ، و
تمرکز مالکیت) همچنین بر میزان افشای اطلاعات گازهای گلخانه ای تأثیر می گذارد. نتایج
همچنین نشان می دهد که شرکت ها افشای اطلاعات خود را قبل از راهنمایی سال 2009 در سال افزایش داده اند
پیش بینی انتشار آن این نتایج پیامدهای مهمی برای دولت دارد و نشان می دهد که راهنمایی های غیر اجباری می تواند افشاگری را به همان اندازه افزایش دهد
الزامات اجباری
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید