دانلود مقاله تأثیر رضایت شغلی و اصول اخلاقی بر صداقت در میان افسران پلیس

دانلود مقاله تأثیر رضایت شغلی و اصول اخلاقی بر صداقت در میان افسران پلیس

دانلود مقاله تأثیر رضایت شغلی و اصول اخلاقی بر صداقت در میان افسران پلیس

دانلود مقاله تأثیر رضایت شغلی و اصول اخلاقی بر صداقت در میان افسران پلیس

موضوع انگلیسی:Influence of job satisfaction and codes of ethics on integrity among
police officers
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:11
سال انتشار:2014

چکیده
این مطالعه با هدف بررسی تأثیر رضایت شغلی و اصول اخلاقی بر میزان صداقت در بین افسران پلیس در
دو بخش پلیس منطقه در شاه علم و جوهر بهرو ، با استفاده از نظریه رفتار برنامه ریزی شده و نظریه سازماندهی
رفتار شهروندی. داده های این مطالعه با استفاده از پرسشنامه هایی با ساختار خوب جمع آوری شده که به طور تصادفی در پلیس توزیع شده است
افسران در ولسوالی ها نتایج حاصل از مطالعه نشان داد رضایت شغلی و اصول اخلاقی تأثیر بسزایی در این زمینه دارد
سطح صداقت در بین افسران پلیس نتایج این مطالعه مکمل نقش افسر پلیس و
مسئولیت در دستیابی به سطوح بالای صداقت

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید