دانلود مقاله به سوی خدمات انسانی واقعی از دیدگاه عالی تحصیل در کلمبیا

دانلود مقاله به سوی خدمات انسانی واقعی از دیدگاه عالی تحصیل در کلمبیا

دانلود مقاله به سوی خدمات انسانی واقعی از دیدگاه عالی تحصیل در کلمبیا

دانلود مقاله به سوی خدمات انسانی واقعی از دیدگاه عالی تحصیل در کلمبیا

موضوع انگلیسی:Towards A True Anthropological Service Perspective In Higher
Education In Colombia
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:9
سال انتشار:2014

چکیده
هدف این مقاله تجزیه و تحلیل است ، از دیدگاه سیاست های فعلی دولت ، نحوه مواجهه آموزش عالی
در کلمبیا روش مورد استفاده تجزیه و تحلیل توصیفی است که طی مراحل زیر انجام می شود: 1) توصیف کیفیت و شخص
مفهوم 2) تجزیه و تحلیل محدوده و محدودیت های مربوط به دسته های مربوط به موضوع مطالعه. 3) شناسایی
اصول مردم شناسی تحت پوشش عوامل سیستم در تضمین کیفیت در کلمبیا نیست. 4) توسعه الف
پیشنهاد مکمل که علاوه بر موارد موجود ، معیار "آموزش با کیفیت" را مورد بررسی قرار می دهد و نه فقط
"کیفیت در آموزش و پرورش" در چارچوبی از تعالی بر شخص به عنوان هدف وظیفه آموزش متمرکز شده است. در نهایت ، مقاله
نتیجه گیری جالبی در مورد اصول مهم آموزش و پرورش ارائه دهید.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید