دانلود مقاله بررسی ویژگی های شخصیتی (بر اساس پنج بزرگ) به صورت حرفه ای رشد اخلاق

دانلود مقاله بررسی ویژگی های شخصیتی (بر اساس پنج بزرگ) به صورت حرفه ای رشد اخلاق

دانلود مقاله بررسی ویژگی های شخصیتی (بر اساس پنج بزرگ) به صورت حرفه ای رشد اخلاق

دانلود مقاله بررسی ویژگی های شخصیتی (بر اساس پنج بزرگ) به صورت حرفه ای رشد اخلاق در دانشگاه علوم پزشکی

موضوع انگلیسی:Survey of Personality Traits (based on big five) In Professional
Ethics’s Growth In Medical Sciences University Of Bushehr. Iran’s

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:5
سال انتشار:2015

چکیده

اخلاق حرفه ای کارکنان یک عامل م inثر در رشد معنویت و کاهش فساد اداری در است
سازمان های. یکی از عواملی که بر اخلاق حرفه ای کارکنان تأثیر می گذارد ، شخصیت است. هدف کلی این تحقیق این است که
بررسی رابطه بین شخصیت های کارکنان (روان رنجوری ، برون گرایی ، پذیرفتن ، وظیفه شناسی ، گشودگی به
تجربه) و اخلاق حرفه ای آنها (مسئولیت پذیری ، رقابت ، صادقانه ، احترام به دیگران ، احترام به ارزشها ، عدالت ،
همدردی با دیگران ، وفاداری) در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر .. بررسی رابطه بین سبک شخصیت و
اخلاق حرفه ای کارکنان ، پنج فرضیه در این پروژه ارائه شد و هدف پیدا کردن مواردی بود که وجود داشت
توسط داده های جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل پشتیبانی می شود. دو مجموعه پرسشنامه تحت عنوان "آزمون شخصیت پنج عامل NEO" و
پرسشنامه های "اخلاق حرفه ای" بین 270 کارمند توزیع شد. جامعه آماری این تحقیق 690 نفر بود.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید