دانلود مقاله بررسی مولفه های اخلاق حرفه ای در بین اعضای هیات علمی اعضا در مهندسی

دانلود مقاله بررسی مولفه های اخلاق حرفه ای در بین اعضای هیات علمی اعضا در مهندسی

دانلود مقاله بررسی مولفه های اخلاق حرفه ای در بین اعضای هیات علمی اعضا در مهندسی

دانلود مقاله بررسی مولفه های اخلاق حرفه ای در بین اعضای هیات علمی اعضا در مهندسی

موضوع انگلیسی:The study on professional ethics components among faculty
members in the Engineering
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:5
سال انتشار:2014

چکیده
از آنجا که مهندسی تأثیر بسزایی در توسعه جامعه دارد ، بنابراین اعضای هیئت علمی شاخه مهندسی مورد نیاز است
م componentsلفه های اخلاقی را در ارتباط با دانش آموزان خود در نظر بگیرند. هدف از این مطالعه شناسایی میزان
م componentsلفه های اخلاق حرفه ای مورد استفاده این اعضای هیات علمی در آموزش و پرورش. اخلاق یک ضرورت ضروری در هر حرفه ای است
باید در استخدام افراد و در محیط های کاری مورد توجه قرار گیرد. به دلیل تاثیر زیاد محیط های آموزشی
و به ویژه دانشگاهها در مورد آینده دانشجویان و به دلیل وظایف مهم آنها در ارائه آموزش و پرورش
اهمیت جوامع توسعه یافته و رعایت اخلاق حرفه ای در این محیط ها بیشتر شده است
افزایش یافته است. بر اساس نتایج مطالعه حاضر ، موارد زیر مهمترین مولفه های اخلاق حرفه ای هستند:
احترام به دانش آموزان ، ایمنی و سلامت دانش آموزان ، حفظ حریم خصوصی دانشجویان ، عدم ارائه مزایای مادی در مقابل
نمره دادن به دانش آموزان ، اعتماد و احترام به دانش آموزان ، داشتن روحیه مدارا و صراحت در برخورد با دانش آموزان ، توجه
ظاهر و پوشش مناسب توسط معلمان ، اجتناب از شوخی و شوخی های نامناسب ، عدم استفاده از امکانات دانشگاه
برای مسائل شخصی توسط معلمان

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید