دانلود مقاله بررسی سیستماتیک رضایت جنسی

دانلود مقاله بررسی سیستماتیک رضایت جنسی

دانلود مقاله بررسی سیستماتیک رضایت جنسی

دانلود مقاله بررسی سیستماتیک رضایت جنسی

موضوع انگلیسی:A systematic review of sexual satisfaction
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:9
سال انتشار:2014

چکیده

مطالعه نظری حاضر مرور سیستماتیک نشریات تحقیقاتی است که در آن
رضایت جنسی متغیر وابسته بود. پس از انجام جستجوی ادبیات در رشته
پایگاه های داده الکترونیکی و پس از یک فرایند انتخاب ، ما خلاصه ای از اصلی را ارائه می دهیم
یافته های 197 مقاله علمی منتشر شده بین 1979 و 2012. این بررسی نشان داد
پیچیدگی و اهمیت رضایت جنسی ، که با موارد زیر همراه بود
متغیرها و عوامل: الف) متغیرهای فردی مانند اجتماعی-جمعیت شناختی و روانی
ویژگی ها و وضعیت سلامت جسمی و روانی ؛ ب) متغیرهای مرتبط با
روابط صمیمی و واکنش جنسی ؛ ج) عوامل مرتبط با حمایت اجتماعی و خانواده
روابط ؛ و د) باورها و ارزشهای فرهنگی مانند دین. در نتیجه ، ما مشاهده کردیم که
رضایت جنسی یک عامل کلیدی در سلامت جنسی افراد و رفاه عمومی است. با این حال،
علیرغم اهمیت آن ، کمبود مدلهای نظری وجود دارد که مهمترین آنها را ترکیب کنند
عواملی برای توضیح رضایت جنسی
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید