دانلود مقاله بررسی دیدگاه معلمان پیش از خدمت در دوران کودکی فناوری علم و مسائل جامعه در ترکیه

دانلود مقاله بررسی دیدگاه معلمان پیش از خدمت در دوران کودکی فناوری علم و مسائل جامعه در ترکیه

دانلود مقاله بررسی دیدگاه معلمان پیش از خدمت در دوران کودکی فناوری علم و مسائل جامعه در ترکیه

دانلود مقاله بررسی دیدگاه معلمان پیش از خدمت در دوران کودکی فناوری علم و مسائل جامعه در ترکیه

موضوع انگلیسی:Investigating Pre-Service Early Childhood Teachers’ Views On
Science Technology And Society Issues In Turkey
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:6
سال انتشار:2015

چکیده

مهم است که افراد را با سواد علمی پرورش دهیم تا بتوانند ارتباط بین علم ، فناوری و … را درک کنند.
و جامعه (STS) و از دانش خود در تصمیم گیری های روزمره خود استفاده کنند. علاوه بر این ، برای توانمندسازی دانشجویان کالج به عنوان
شهروندان ، STS باید تأکید شود. برای درک دیدگاه دانش آموزان در مورد STS ، دیدگاه های علم-فناوری-جامعه (VOSTS)
از ابزار (فرم 26 مورد) استفاده شد. داده ها از مجموع 341 دانش آموز دوره ابتدایی دوران کودکی جمع آوری شد
2009 ، 2010 ، و 2011. نتایج این مطالعه به محقق این فرصت را می دهد تا دیدگاه های معلمان دوران کودکی پیش از خدمت را مورد تاکید قرار دهد
بر علم و فناوری ، تأثیر جامعه بر علم/ فناوری ، تأثیر علم/ فناوری بر جامعه ،
ویژگی های دانشمندان ، ساخت اجتماعی دانش علمی ، ساخت اجتماعی فناوری و ماهیت علمی
دانش

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید