دانلود مقاله با موضوع تعیین SADT و TMRad 3-bromo-1-(3,5-dichloropyridin-2-yl)

دانلود مقاله با موضوع تعیین SADT و TMRad 3-bromo-1-(3,5-dichloropyridin-2-yl)

دانلود مقاله با موضوع تعیین SADT و TMRad 3-bromo-1-(3,5-dichloropyridin-2-yl)

دانلود مقاله با موضوع تعیین SADT و TMRad 3-bromo-1-(3,5-dichloropyridin-2-yl)

 

در قالب pdf و در 7  اسلاید،قابل ویرایش، شامل:

موضوع به انگلیسی:Determination of SADT and TMRad of 3-bromo-1-(3,5-dichloropyridin-2-yl)-
4,5-dihydro-1H-pyrazole-5-carboxylic acid: Applying thermal decomposition
kinetics

بخشی از متن:هدف از این مطالعه ارزیابی پارامترهای ایمنی: زمان تا حداکثر نرخ در شرایط آدیاباتیک بود.
(TMRad) و دمای تجزیه خود شتاب دهنده (SADT) برای 3-bromo-1-(3,5-dichloropyridin-)
2-yl)-4،5-dihydro-1H-pyrazole-5-کربوکسیلیک اسید (BDPCA) با استفاده از پارامترهای جنبشی ارزیابی شده. مورد نیاز
سینتیک تجزیه از نتایج کالریمتری اسکن تفاضلی (DSC) تعیین شد.
میکرو کالریمتری (C600) و کالری سنج شتاب دهنده آدیاباتیک (ARC). AKTS Thermokinetics (TK) و
برای ارزیابی پارامترهای جنبشی یک واکنش تجزیه از نرم افزار ایمنی حرارتی (TS) استفاده شد.
آنالیز سینتیکی بر اساس روش فریدمن هم تبدیلی انجام شد. مقادیر TMRad برابر است با
110.2 درجه سانتیگراد، 107.3 درجه سانتیگراد، و 104.9 درجه سانتیگراد زمانی که از داده های جمع آوری شده توسط DSC، C600، و ARC به ترتیب محاسبه می شود.
مقادیر شبیه سازی شده SADT برای یک بسته 50 کیلوگرمی BDPCA برابر با 101 درجه سانتیگراد و 96 درجه سانتیگراد در هنگام بررسی دقیق است.
سیگنال های DSC و C600 به ترتیب. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که کاربرد پارامترهای جنبشی مورد ارزیابی قرار گرفته است
از آزمایش های انجام شده توسط سه دستگاه کالریمتری مختلف منجر به ارزیابی سازگاری شد
پارامترهای ایمنی

 

 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید