دانلود مقاله اهمیت هویت برند شرکت در تجارت مدیریت

دانلود مقاله اهمیت هویت برند شرکت در تجارت مدیریت

دانلود مقاله اهمیت هویت برند شرکت در تجارت مدیریت

دانلود مقاله اهمیت هویت برند شرکت در تجارت مدیریت

موضوع انگلیسی:The importance of corporate brand identity in business
management
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:10
سال انتشار:2015

چکیده

مدیریت هویت برند شرکتی یک مسئله کلیدی برای هر سازمان است. بر این اساس ، مطالعه آن یک زمینه تحقیقاتی بسیار جالب است. این مقاله به دنبال گسترش درک است
این فعالیت استراتژیک و آثار آن به طور خاص ، مفهوم شرکت های بزرگ را مورد بررسی قرار می دهد
هویت برند از دیدگاه کارکنان در بخش بانکداری مالی انگلستان و ارتباط بین مدیریت هویت برند و نگرش ها و رفتارهای کارکنان را تجزیه و تحلیل می کند.
نتایج نشان می دهد که سازمانها باید به هویت برند شرکت توجه ویژه ای داشته باشند
مدیریت ، با توجه به تأثیر آن بر تعهد کارکنان با سازمانهای آنها ،
به عنوان عملکرد و رضایت برند آنها

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید