دانلود مقاله اهمیت اخلاق ، مهارتهای اخلاقی و حرفه ای مبتدیان معلمان

دانلود مقاله اهمیت اخلاق ، مهارتهای اخلاقی و حرفه ای مبتدیان معلمان

دانلود مقاله اهمیت اخلاق ، مهارتهای اخلاقی و حرفه ای مبتدیان معلمان

دانلود مقاله اهمیت اخلاق ، مهارتهای اخلاقی و حرفه ای مبتدیان معلمان

موضوع انگلیسی:The Importance of Ethics, Moral and Professional Skills of Novice
Teachers
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:5
سال انتشار:2015

چکیده

مهارتهای نرم به ویژه اخلاق ، مهارتهای اخلاقی و حرفه ای نقش مهمی در تقویت شخصیت عالی افراد دارد
تکمیل مهارتهای سخت خود به جوامع معلمان. ماهیت پیچیده آموزش ، هم در عمل و هم در
آماده سازی ، مربیان معلم را تشویق می کند تا پیچیدگی تجربیات معلمان مبتدی را کشف کرده و نگرانی ها را شناسایی کنند
آنها در سال القایی خود با آن روبرو هستند. این مطالعه با هدف بررسی اخلاق ، مهارت اخلاقی و حرفه ای معلمان مبتدی در
مدارس متوسطه مالزی از دیدگاه مدیران آنها. علاوه بر این ، یافته ها با داده های خود رتبه بندی مثلث بندی می شوند
توسط معلمان مبتدی در این مهارت خاص انجام شده است. هدف اصلی این مطالعه توضیح و تفسیر عمل است
اخلاق ، مهارت اخلاقی و حرفه ای از دو منظر متفاوت. این مطالعه از روش کیفی با استفاده از تمرکز استفاده کرد
مصاحبه های گروهی برای جمع آوری داده ها از 31 مدیر و روش کمی با استفاده از پرسشنامه خود رتبه بندی از 250 مبتدی
معلمان در میان هفت م skillsلفه مهارتهای نرم که شامل مهارت های ارتباطی ، تفکر انتقادی و حل مسئله است
مهارتها ، مهارت کار تیمی ، یادگیری مادام العمر و مدیریت اطلاعات ، مهارت کارآفرینی ، اخلاق ، اخلاقی و حرفه ای
مهارت ، و رهبری ، یافته های کمی نشان داد که اخلاق ، مهارت اخلاقی و حرفه ای به عنوان کمترین نیاز درجه بندی شده است
پس از مهارت کارآفرینی در محل کار به گفته معلمان مبتدی. با این حال ، یافته های کمی مغایرت یافت
با داده های کیفی مدیران مدارس اظهار داشتند که اجزای مهارت نرم بیشترین نیاز و بیشتر معلمان مبتدی هستند
فاقد اخلاق ، مهارت اخلاقی و حرفه ای هستند

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید