دانلود مقاله انواع طنز کودکان و سازگاری روانی اجتماعی

دانلود مقاله انواع طنز کودکان و سازگاری روانی اجتماعی

دانلود مقاله انواع طنز کودکان و سازگاری روانی اجتماعی

دانلود مقاله انواع طنز کودکان و سازگاری روانی اجتماعی

موضوع انگلیسی:Children's humor types and psychosocial adjustment
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:6
سال انتشار:2016

چکیده
تلاش برای درک چگونگی ارتباط سبک های طنز با تعدیل روانشناختی با همبستگی این دو ساختار ، به درک نوظهور این که افراد از ترکیب سبک های طنز استفاده می کنند ، نمی پردازد.
که ترکیبات مختلف ممکن است متفاوت با سازگاری روانی اجتماعی باشد. در واقع انواع طنز
در نمونه های بالغ شناسایی شده اند (گالووی ، 2010 ؛ لیست و مولر ، 2013). هدف اصلی مطالعه بود
بررسی اینکه آیا انواع طنز مشابه در سنین پایین تر مشهود است یا خیر و آیا می توان این انواع را از نظر بهزیستی روانی و اجتماعی کودکان متمایز کرد. شرکت کنندگان 1234 نوجوان (52٪ زن) 11 تا 13 ساله بودند که از شش مدرسه متوسطه در انگلستان انتخاب شده بودند. گزارش خود از سبک های طنز و
سازگاری روانی اجتماعی در دو نقطه زمانی ، با فاصله 6 ماه جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل خوشه ای انجام شد
استفاده از نمرات سبک های طنز کودک در زمان 1. چهار نوع طنز مشخص شد: "طنزپردازان بین فردی"
(با طنز تهاجمی و وابسته ، کم با طنز خودزنی کننده و تقویت کننده خود) ، "خود شکست دهندگان"
(طنز خود شکست دهنده بالا ، کم در سه مورد دیگر) ، «حمایت کننده طنز» (در هر چهار سبک طنز بالا) ، و
"طنزپردازان سازگار" (دارای طنز خود افزاینده و وابسته ، اما دارای تهاجم و خود شکست دهنده کم است)
شوخ طبعی). "خود شکست دهندگان" از نظر ناسازگاری در تمام نتایج اندازه گیری شده بالاترین امتیاز را کسب کردند. تجزیه و تحلیل های ما از حضور انواع طنز متمایز در دوران کودکی حمایت می کند و نشان می دهد که اینها با سازگاری روانی – اجتماعی مرتبط هستند
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید