دانلود مقاله اندازه گیری ویژگی های مرجع تیمی در ورزش

دانلود مقاله اندازه گیری ویژگی های مرجع تیمی در ورزش

دانلود مقاله اندازه گیری ویژگی های مرجع تیمی در ورزش

دانلود مقاله اندازه گیری ویژگی های مرجع تیمی در ورزش

موضوع انگلیسی:The Team-Referent Attributions Measure in Sport
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:10
سال انتشار:2015

چکیده

اهداف: ارائه شواهد اولیه برای اعتبار سازه ، همزمان و پیش بینی کننده اندازه گیری ویژگی های مرجع تیم در ورزش (TRAMS).
طرح: مقطعی در مطالعات 1 و 2 ، و چندین نقطه زمانی در مطالعه 3.
روش: در مطالعه 1 شرکت کنندگان (N ¼ 500) ملزم به گذراندن TRAMS برای "کم موفقیت ترین" خود و
"موفق ترین" اجراها در سه ماه قبل. در مطالعه 2 ، پس از اجرا ، شرکت کنندگان (N ¼ 515) TRAMS و مقیاس ابعادی علت برای تیم ها را تکمیل کردند (CDS-T ؛ Greenlees و همکاران ،
2005). در مطالعه 3 شرکت کنندگان (N ¼ 165) ملزم به اندازه گیری میزان کارآیی جمعی قبل از مسابقه قبل از اجرا (روز 1 ، زمان 1) ، TRAMS بعد از اجرا (روز 1 ، زمان 2) و
اندازه گیری اثربخشی جمعی بعدی قبل از عملکرد بعدی (روز 7e9 ، زمان 3).
نتایج: مطالعه 1 از ساختار عاملی TRAMS در کم موفقیت ترین و موفق ترین پشتیبانی می کند
شرایط مطالعه 2 از ساختار عاملی TRAMS ، همراه با شواهدی از اعتبار همزمان با خرده مقیاس های CDS-T پشتیبانی بیشتری کرد. مطالعه 3 ، پس از شکست تیم ، برهم کنش بین قابلیت کنترل و ابعاد تعمیم نشان داد: قابلیت کنترل تأثیر قابل توجهی داشت
پس از اثربخشی جمعی بعدی ، زمانی که علل شکست تیم نیز به طور کلی در نظر گرفته شد
موقعیت ها و/یا در بین تیم ها. پس از پیروزی تیم ، اسناد پایدار به طور مثبت با هم مرتبط بودند
با اثربخشی جمعی بعدی
نتیجه گیری: این مقاله شواهد اولیه ای برای اعتبار TRAMS ارائه می دهد و برای آن نشان می دهد
اسناد مرجع تیمی مزایای نظری بررسی مفهوم سازی گسترده تر از
اسناد تعمیم پذیری و اثرات تعاملی اسناد

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید