دانلود مقاله اندازه گیری عملکرد عملیاتی مدیریت OSH

دانلود مقاله اندازه گیری عملکرد عملیاتی مدیریت OSH

دانلود مقاله اندازه گیری عملکرد عملیاتی مدیریت OSH

دانلود مقاله اندازه گیری عملکرد عملیاتی مدیریت OSH

موضوع انگلیسی:Measuring operational performance of OSH management

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:21
سال انتشار:2015

چکیده

سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (MSH OSH) در تعداد زیادی اجرا شده است
از اواسط دهه 1980 در سراسر جهان فعالیت می کند. در حالی که هنوز ذینفعان در زمینه پیشگیری بهتر از صدمات و بیماریهای شغلی و بهبود شرایط کاری انتظاراتی دارند ، این امر نشان می دهد که این امر جدید است
در حال حاضر برای اطمینان از کارآیی MSH OSH ، از جمله توسعه روشهای جدید ، رویکردهایی مورد نیاز است
اندازه گیری وضعیت عملیاتی MS OHS با هدف بهبود واقعی OSH را تسهیل می کند
تمرین های مدیریتی. مروری بر ادبیات مربوط به شاخص های پیشگیرانه عملکرد ایمنی فعال (PPI)
منطقی را برای مفهومی ارائه داد تا تعداد نسبتاً کمی از شاخص های کلیدی عملکرد را بسازد
(KPIs) برای اندازه گیری عملکرد عملیاتی MSH MSH. به عنوان پایه ای برای این فرایند ، مجموعه اولیه 109 PPIs
توسعه داده شد ، متشکل از 20 زیر مجموعه به ترتیب به اجزای OSH MS اختصاص داده شده است. بعد،
برای انتخاب KPI ها از روش سلسله مراتب تحلیلی (AHP) استفاده شد. رتبه بندی
و اولویت بندی شاخص های عملکرد پیشرو در رابطه با مجموعه ای از SMART (ویژه ،
معیارهای قابل اندازه گیری ، دست یافتنی ، مرتبط و محدود به زمان)

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید