دانلود مقاله انجام منابع انسانی مبتنی بر تعهد شیوه ها بر تعمیق شغل و قصد ترک

دانلود مقاله انجام منابع انسانی مبتنی بر تعهد شیوه ها بر تعمیق شغل و قصد ترک

دانلود مقاله انجام منابع انسانی مبتنی بر تعهد شیوه ها بر تعمیق شغل و قصد ترک

دانلود مقاله انجام منابع انسانی مبتنی بر تعهد شیوه ها بر تعمیق شغل و قصد ترک

موضوع انگلیسی:Do commitment based human resource
practices influence job embeddedness and
intention to quit
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:12
سال انتشار:2015

چکیده

این مقاله تجربی شواهدی را ارائه می دهد که شیوه های منابع انسانی مبتنی بر تعهد (CBHRP) با تعبیه بیشتر افراد تازه وارد در سازمان ها ، بر قصد گردش کارکنان تأثیر می گذارد. این مطالعه با 501 مدیر در 19 خدمات مالی انجام شد
سازمانها در هند نتایج نشان می دهد که CBHRP سازمان ها را قادر می سازد تا کارکنان را به طور فعال تعبیه کنند. نتایج همچنین نشان می دهد که تعبیه در کار (در JE) رابطه منفی دارد
به منظور گردش مالی و واسطه روابط بین CBHRP و قصد کارکنان به
ترک کن

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید