دانلود مقاله الگوهای فضایی پذیرش کشاورزی ارگانیک

دانلود مقاله الگوهای فضایی پذیرش کشاورزی ارگانیک

دانلود مقاله الگوهای فضایی پذیرش کشاورزی ارگانیک

دانلود مقاله الگوهای فضایی پذیرش کشاورزی ارگانیک

موضوع انگلیسی:Spatial patterns of organic agriculture adoption:
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:9
سال انتشار:2014

چکیده

در مناطق کم پتانسیل کشاورزی مانند دامنه های هندوراس که با تخریب خاک مشخص می شود
فرسایش ، کشاورزی ارگانیک می تواند وسیله ای برای شکستن مارپیچ نزولی تخریب منابع باشد
و فقر ما از داده های اصلی نظرسنجی برای تجزیه و تحلیل عوامل م influثر بر تصمیم تبدیل به استفاده می کنیم
کشاورزی ارگانیک مطالعات قبلی بر نقش الگوهای فضایی در انتشار و
اتخاذ فناوری های کشاورزی به طور کلی و کشاورزی ارگانیک به طور خاص. این الگوهای فضایی می تواند ناشی از عوامل مختلف زمینه ای باشد. در این مقاله ما توضیحات بالقوه مختلف را آزمایش می کنیم ،
از جمله در دسترس بودن اطلاعات در همسایگی کشاورزان ، نگرانی های مربوط به انطباق اجتماعی و تأثیرات مثبت خارجی تصمیم تصویب ، در یک مدل فرزندخواندگی صریح فضایی. ما آن را پیدا می کنیم
کشاورزانی که معتقدند مطابق انتظارات همسایگان خود و در دسترس بودن بیشتر عمل می کنند
به احتمال زیاد اطلاعات موجود در شبکه همسایگی خود کشاورزی ارگانیک را اتخاذ می کنند. علاوه بر این،
سرریزهای مثبت بهره وری به قطعات همسایه احتمال پذیرش را کاهش می دهد. ما
در مورد پیامدهای یافته های ما برای انتشار فناوری های پایدار کشاورزی در بحث کنید
مناطق کشاورزی کم ظرفیت در کشورهای در حال توسعه

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید