دانلود مقاله اقتصاد غیررسمی ، اشتغال پذیری و اخلاق حرفه ای در مکزیک

دانلود مقاله اقتصاد غیررسمی ، اشتغال پذیری و اخلاق حرفه ای در مکزیک

دانلود مقاله اقتصاد غیررسمی ، اشتغال پذیری و اخلاق حرفه ای در مکزیک

دانلود مقاله اقتصاد غیررسمی ، اشتغال پذیری و اخلاق حرفه ای در مکزیک

موضوع انگلیسی:Informal economy, employability and profesional ethics in Mexico
Economía informal, empleabilidad y ética profesional en México
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:7
سال انتشار:2014

چکیده

این ارتباط تجزیه و تحلیل اشتغال غیررسمی در مکزیک است که به بخش غالب در مکزیک تبدیل شده است
بازار کار کشور این یک پدیده پیچیده است که تا حد زیادی به عدم رعایت قوانین مربوط می شود
و مقررات مربوط به کاربری زمین ، قراردادهای کار ، کنترل آلودگی ، پرداخت مالیات ،
مشارکت در تامین اجتماعی از جمله موارد دیگر. فرض بر این است که محل اشتغال غیر رسمی a است
شاخصی که قابلیت استخدام را به اخلاق حرفه ای-حلقه مسئولیت اجتماعی دانشگاه-حلقه مسئولیت اجتماعی مرتبط می کند
مسئولیت اجتماعی-اجتماعی دولت ، زیرا احتمال بیشتری برای قرار گرفتن در مشاغل رسمی بستگی دارد
هر دو شایستگی اخلاقی حرفه ای که نشان دهنده آموزش اخلاقی دریافت شده در دانشگاه است – یک بعد
اساسی مسئولیت اجتماعی دانشگاه- به عنوان مسئولیت اجتماعی شرکتی که دارای اخلاق است
تجارت به عنوان یک عنصر اساسی و مسئولیت اجتماعی دولت که باید شرایطی را ایجاد کند که به نفع دولت باشد
توسعه اقتصاد رسمی ، مطابق با هنجارها و قواعدی که شرایط زندگی مناسب را تضمین می کند
شهروندان به گونه ای که حلقه مذکور می تواند مبنای مفهومی کافی برای تجزیه و تحلیل موضوع باشد
قابلیت اشتغال از دیدگاه اخلاقی

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید