دانلود مقاله استفاده تعاملی از اطلاعات و پاسخهای کنترلی کارمند احساسی

دانلود مقاله استفاده تعاملی از اطلاعات و پاسخهای کنترلی کارمند احساسی

دانلود مقاله استفاده تعاملی از اطلاعات و پاسخهای کنترلی کارمند احساسی

دانلود مقاله استفاده تعاملی از اطلاعات و پاسخهای کنترلی کارمند احساسی

موضوع انگلیسی:El uso interactivo de la información de control y las respuestas
emocionales de los empleados
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:9
سال انتشار:2015

چکیده
ادبیات حسابداری نشان داده است که استفاده تعاملی از سیستم های کنترل مدیریت در ایجاد می کند
رفتارهای فعالانه کارکنان که بر عملکرد آنها تأثیر مثبت می گذارد. با این اوصاف،
فرایندهایی که از طریق آنها این استفاده تعاملی بر رفتار افراد تأثیر می گذارد
آنها ناشناس باقی می مانند بخشی از این شکاف در ادبیات را می توان توضیح داد زیرا به آن پرداخته شده است
استفاده تعاملی به عنوان یک مفهوم تک بعدی. در کار حاضر ، 5 بعد متمایز شده است
استفاده تعاملی و تأثیر یکی از آنها بر رفتار افراد جدا است. ما یک مدل میانجی گری را تجزیه و تحلیل می کنیم که استفاده تعاملی را به عملکرد مربوط می کند. فرضیه های مربوط به
کارها با آزمایشی که با 84 دانش آموز انجام شد تجزیه و تحلیل می شود. نتایج نشان می دهد که
استفاده تعاملی پاسخ های احساسی مثبت را در افراد ایجاد می کند ، که تغییرات را تعیین می کند
بر رفتار آنها تأثیر مثبت می گذارد
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید