دانلود مقاله استعمار حسابداری و ریاضت در سازمان های هنری

دانلود مقاله استعمار حسابداری و ریاضت در سازمان های هنری

دانلود مقاله استعمار حسابداری و ریاضت در سازمان های هنری

دانلود مقاله استعمار حسابداری و ریاضت در سازمان های هنری

موضوع انگلیسی:Accounting colonisation and austerity in arts organisations
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:20
سال انتشار:2015

چکیده

این مطالعه کیفی هابرماسیان ماهیت و میزان حسابداری و
استعمار ریاضت در زمینه گسترش هنر در انگلستان در دوره ای از
ریاضت اقتصادی همچنین برخی از تأثیرات کلیدی ریاضت و حسابداری را مورد بررسی قرار می دهد
نظارت و نحوه برخورد سازمان های هنری با آنها. یافته ها نشان می دهد که
گفتمانهای حسابداری و ریاضت با انواع مختلفی از اشکال همراه بود
استعمار و مقاومت محدود در امتداد یک پیوستار. گفتمان ریاضت بود
بسیار مشکل تر و مستعمره تر از حسابداری گسترده به تصویر کشیده شده است
نظارت که بدیهی تلقی شد. گفتارها و شیوه های ریاضت بود
در رفتار سازمانی از نظر اخلاقی مبهم و متناقض نقش دارد که نشان می دهد
گرایشهای بحران مشروعیت بخشیدن به تصحیح ، اما شواهدی از گسترده بودن آن وجود نداشت
بحران انگیزه هابرماسی در رابطه با ریاضت اقتصادی یا نظارت حسابداری مقداری
اعضای سازمان به طور فعال به استعمار حسابداری پاسخ دادند و به عنوان
جهت گیری مجدد یا معکوس شدن استعمار ، ایجاد تغییرات در حسابداری از طریق
طیف وسیعی از روش های گزارش روایی و تصویری ارزیابی آنها از چنین داده های کیفی
بیان استقلال در مواجهه با استعمار حسابداری آسیب شناختی ،
در حالی که به طور متناقض روشهای نظارتی خود را به چالش می کشد

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید