دانلود مقاله اساطیر و آموزش یونانی: از نظریه تا عمل

دانلود مقاله اساطیر و آموزش یونانی: از نظریه تا عمل

دانلود مقاله اساطیر و آموزش یونانی: از نظریه تا عمل

دانلود مقاله اساطیر و آموزش یونانی: از نظریه تا عمل

موضوع انگلیسی:Greek Mythology and Education: From Theory to Practice
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:5
سال انتشار:2015

چکیده

این مقاله نقشی را که روایت های اساطیری یونانی باید در آموزش المپیک معاصر ایفا کنند ، تحلیل می کند. ما نشان خواهیم داد که چگونه
المپیسم و آرمانهای آن ریشه در افسانه ها دارد. ورزشهای یونانی با توجه به ارزشهای مذهبی یونان باستان و
آیین ها به عنوان مثال ، ورزشکاران با به دست آوردن پیروزی و شهرت برای "جاودانه شدن" (جایزه توسط خدایان) رقابت کردند.
در عرصه ورزش در دوران مدرن ، هدف المپیک از تبدیل شدن به یک اسطوره شناسی ، یعنی "دین سکولار" بود. ما این ایده را پیدا می کنیم ،
به عنوان مثال ، در تصور دی کوبرتن از ورزش مدرن به عنوان یک دین ورزشکار. برای نشان دادن ورزشهای معاصر (پست مدرن)
می توان به چنین چیزی تبدیل کرد ، ما یک تحلیل وجودی و پدیدارشناختی از پدیده اسطوره ارائه می دهیم. در چنین
در واقع ، اسطوره ها و آرم ها در یک "پایدیا آگونیستی جدید" متحد می شوند. با پذیرش تصور جهان شمول (یا مستمر) از
هم برای آرمانهای ورزشی و هم برای طبیعت بشر ، ما استدلال خواهیم کرد که ورزشهای معاصر این پتانسیل را دارند که از روایات اسطوره ای در این زمینه استفاده کنند
ارزشهای آنها را بیان کنند ، یعنی ارزشهای ورزشی المپیک را آموزش دهند. ما حتی نیازی به ساختن اسطوره های جدید نداریم. بلکه می توانیم استفاده کنیم
آنهایی که ما قبلاً باید ارزشهای مهم را آموزش دهیم. برای اثبات این ادعا ، ما از افسانه هراکلس برای ارائه یک هنجار استفاده می کنیم
گزارش ورزشکار و نشان دادن نحوه استفاده از افسانه ها برای آموزش ارزشهای المپیک.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید