دانلود مقاله ارزیابی کاهش خطر تکرار جرم در برنامه های مداخله ضرب و شتم

دانلود مقاله ارزیابی کاهش خطر تکرار جرم در برنامه های مداخله ضرب و شتم

دانلود مقاله ارزیابی کاهش خطر تکرار جرم در برنامه های مداخله ضرب و شتم

دانلود مقاله ارزیابی کاهش خطر تکرار جرم در برنامه های مداخله ضرب و شتم

موضوع انگلیسی:Recidivism risk reduction assessment in batterer intervention programs
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:7
سال انتشار:2014

چکیده

شواهد موجود در مورد اثربخشی برنامه های مداخله ضرب و جرح هنوز محدود است. هدف از
مطالعه حاضر دو مورد است: (1) تجزیه و تحلیل تغییر در مجموعه ای از اهداف مداخله و ارتباط آنها با
محکومیت مجدد در برنامه مداخله ای که در اسپانیا اجرا می شود و (2) تجزیه و تحلیل پیش درمان
ویژگی های شرکت کنندگان با افزایش احتمال تغییر مرتبط است. طرح تحقیق a بود
مطالعه طولی آینده نگر با اقدامات به دست آمده در دو زمان (قبل از درمان و پس از درمان). اقدامات خود گزارش ، ارزیابی کارکنان برنامه آموزش دیده ، و سوابق رسمی محکومیت مجدد بود
استفاده شده. شرکت کنندگان متشکل از 212 مجرم بودند که در مداخله ضرب و جرح به دستور دادگاه شرکت کردند
برنامه افزایش چشمگیر در سه هدف مداخله (فرض مسئولیت ، شدت درک شده)
خشونت شریک جنسی علیه زنان و کاهش خطر تکرار جرم) مشاهده شد. خطر تکرار جرم
کاهش نمره افزایش بهترین شاخص موفقیت بود. این به طور قابل توجهی محکومیت مجدد با بالاترین را پیش بینی کرد
اندازه اثر یک مدل معادله ساختاری نشان داد که کاهش خطر تکرار جرم به طور قابل توجهی پیش بینی شده بود
کنترل خشم مجرمان قبل از درمان ، تکانشگری ، حمایت اجتماعی ، مصرف الکل و جرم
جدیت شرکت کنندگان در اهداف مداخله تجزیه و تحلیل شده و خطر کاهش تکرار جرم تغییر کرد
نقشی اساسی در پیش بینی مجدد محکومیت ایفا کرد.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید