دانلود مقاله ارزیابی عوامل در پیاده سازی زنجیره تامین سبز موفق

دانلود مقاله ارزیابی عوامل در پیاده سازی زنجیره تامین سبز موفق

دانلود مقاله ارزیابی عوامل در پیاده سازی زنجیره تامین سبز موفق

دانلود مقاله ارزیابی عوامل در پیاده سازی زنجیره تامین سبز موفق

موضوع انگلیسی:Evaluating factors in implementation of successful green supply chain

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:14
سال انتشار:2015

چکیده
فشارهای فزاینده از سوی ذینفعان ، نهادهای دولتی و غیردولتی مجبور می شود
صنایع برای پیاده سازی ابتکارات مدیریت زنجیره تامین سبز (GSCM). یک موفق
اجرای GSCM برای صنایع برای افزایش عملکرد اقتصادی و محیطی مهم است
و برای اطمینان از پایداری در تجارت هدف اصلی این تحقیق ارزیابی موارد مهم است
عوامل مرتبط با اجرای موفق GSCM این مقاله تصمیم گیری را پیشنهاد می کند
رویکرد آزمایشگاهی و ارزیابی (DEMATEL) برای توسعه یک مدل ساختاری برای ارزیابی
عوامل م amongثر در بین عوامل شناخته شده روش DEMATEL پیشنهادی امکان مطالعه را فراهم می کند
ارتباط متقابل عوامل ارزیابی شده از طریق نمودار علی برای نشان دادن زندگی واقعی
کاربرد مدل پیشنهادی مبتنی بر DEMATEL ، مطالعه موردی تجربی یک هندی
شرکت تولیدی انجام می شود یافته های تحقیق نشان می دهد که تعهد مدیریت عالی ،
تخصص فنی بشر ، عوامل مالی ، بالاترین قدرت تأثیرگذار را برای
انجام موفقیت آمیز GSCM نتیجه گیری و مفاهیم برای مدیران نیز می باشد
مورد بحث قرار گرفت
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید