دانلود مقاله ارتباط دلبستگی ناامن با اقدامات شدید طرفدار گروه

دانلود مقاله ارتباط دلبستگی ناامن با اقدامات شدید طرفدار گروه

دانلود مقاله ارتباط دلبستگی ناامن با اقدامات شدید طرفدار گروه

دانلود مقاله ارتباط دلبستگی ناامن با اقدامات شدید طرفدار گروه

موضوع انگلیسی:Associations of insecure attachment with extreme pro-group actions
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:5
سال انتشار:2016

چکیده

آیا ویژگی های شخصیتی می تواند تمایل به جنگیدن یا حتی مردن برای گروه فرهنگی خود را پیش بینی کند؟ این مطالعه
ابعاد دلبستگی ناایمن – اجتناب و اضطراب – به عنوان پیش بینی کننده های طرد شدن از طرف مورد بررسی قرار گرفت
اعضای فرهنگ میراث و به نوبه خود تأیید بیشتر اقدامات شدید طرفدار گروه. بیان افراطی
تعهد برای فرهنگ میراث ممکن است نشان دهنده تلاش افراد ناامن برای کاهش درک خود باشد
به حاشیه راندن و تأیید عضویت و هویت فرهنگ میراثی خود. شرکت کنندگان اقدامات انجام شده را تکمیل کردند
ابعاد دلبستگی ، به حاشیه راندن درون گروهی و تأیید اقدامات شدید طرفدار گروه. اشخاص حقیقی
کسانی که اضطراب یا اجتناب بالایی داشتند ، حاشیه نشینی درون گروهی را از خانواده و دوستان افزایش دادند.
به نوبه خود ، به حاشیه راندن دوستان درون گروهی با افزایش حمایت از اقدامات طرفدار گروه همراه بود. ما
یافته ها بینشی را در مورد اینکه چرا افراد دو فرهنگی ناامن ممکن است به تأیید افراطی کشانده شوند ، ارائه می دهد
اقدامات طرفدار گروه

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید