دانلود مقاله اخلاق و اثربخشی در ارتقای برنامه های کارآفرینی در رومانی و اتحادیه اروپا

دانلود مقاله اخلاق و اثربخشی در ارتقای برنامه های کارآفرینی در رومانی و اتحادیه اروپا

دانلود مقاله اخلاق و اثربخشی در ارتقای برنامه های کارآفرینی در رومانی و اتحادیه اروپا

دانلود مقاله اخلاق و اثربخشی در ارتقای برنامه های کارآفرینی در رومانی و اتحادیه اروپا

موضوع انگلیسی:Ethics and Effectiveness in Promoting Entrepreneurial Programs in
Romania and The EU
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:5
سال انتشار:2015

چکیده

در حال حاضر ، تشدید رقابت در بازار کار ، برون سپاری تولید در زمینه های اقتصادی که بیشتر است
مزایای نسبی از نظر هزینه های تولید ، افزایش هزینه های اجتماعی ناشی از پدیده هایی مانند افزایش جمعیت ،
کاهش سهم جمعیت در سن کار در کل جمعیت ، افزایش سهم افراد غیر فعال ناشی از
تنزل استانداردهای زندگی و کیفیت زندگی – به عنوان یک اولویت – شکل گیری مهارت های کارآفرینی با نقش فعال به نظر می رسد
در تأسیس و تضمین درآمد به عنوان پیش شرط بودن نوآوری در کارآفرینی متمرکز بر کسب است
روشهای تحقیق مدیریت نوآوری خاص ، توسعه سرمایه انسانی و ایجاد جوجه کشی کسب و کار ، به عنوان
حمایت از اجرای ایده های تجاری و روحیه کارآفرینی.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید