دانلود مقاله اثر واسطه ای شیوه های استراتژیک منابع انسانی بر مدیریت دانش و عملکرد شرکت

دانلود مقاله اثر واسطه ای شیوه های استراتژیک منابع انسانی بر مدیریت دانش و عملکرد شرکت

دانلود مقاله اثر واسطه ای شیوه های استراتژیک منابع انسانی بر مدیریت دانش و عملکرد شرکت

دانلود مقاله اثر واسطه ای شیوه های استراتژیک منابع انسانی بر مدیریت دانش و عملکرد شرکت

موضوع انگلیسی:The mediating effect of strategic human resource practices on
knowledge management and firm performance
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:11
سال انتشار:2015

چکیده

شواهد تجربی قبلی نشان می دهد که مدیریت دانش و شیوه های منابع انسانی می توانند به منظور بهبود عملکرد شرکت با یکدیگر تعامل داشته باشند. بر اساس این ایده ، هدف از این مطالعه است
پیشنهاد و آزمایش یک مدل یکپارچه است که شیوه های استراتژیک منابع انسانی را به عنوان یک مکانیسم کاتالیزوری که بر اثربخشی مدیریت دانش تأثیر می گذارد ، بررسی می کند. یافته های ما این را تایید می کند
استراتژی های مدیریت دانش به طور مثبت بر عملکرد شرکت از طریق برخی کارهای بالا تأثیر می گذارد
شیوه های عملکرد-نیروی انسانی انتخابی ، آموزش فشرده ، مشارکت فعال ، ارزیابی جامع عملکرد و جبران خسارت مبتنی بر عملکرد-برجسته کردن نقش واسطه ای انسان
مدیریت منابع در این رابطه و ضرورت همسویی شیوه های منابع انسانی با استراتژی های سازمانی

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید