دانلود مقاله آیا فناوری زنجیره تأمین رابطه

دانلود مقاله آیا فناوری زنجیره تأمین رابطه

دانلود مقاله آیا فناوری زنجیره تأمین رابطه

دانلود مقاله آیا فناوری زنجیره تأمین رابطه بین آنها را تعدیل می کند استراتژی های زنجیره تامین و عملک

موضوع انگلیسی:Does Supply Chain Technology Moderate the Relationship between
Supply Chain Strategies and Firm Performance
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:23
سال انتشار:2015

چکیده
این مقاله با این واقعیت آشنا است که ادبیات در مورد استراتژی های زنجیره تامین محدود و هنوز ثابت است
در حال تکامل ؛ و ادبیات مربوط به فناوری زنجیره تامین عمدتا بر تصویب متمرکز شده است ، اما نه بر روی
تعدیل اثر بر رابطه بین استراتژی های زنجیره تامین و عملکرد شرکت. این
هدف از این مطالعه تعیین میزان تعدیل فناوری زنجیره تامین است
رابطه بین استراتژی های زنجیره تامین و عملکرد شرکت های تولیدی در مقیاس بزرگ در
کنیا برای بدست آوردن نمونه صد و سی و هشت از نمونه گیری متناسب استفاده شد (138)
از جمعیت ششصد و بیست و هفت (627) شرکت تولیدی در مقیاس بزرگ. این
آمار توصیفی ، پایایی و روایی سازه ها ، تحلیل همبستگی ، رگرسیون
برای آزمون فرضیه ها از مدل های تحلیل و تحلیل عاملی استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که
بین فناوری های زنجیره تامین و استراتژی های زنجیره تامین رابطه معنادار قوی وجود دارد
و عملکرد شرکت ، به این معنی که هم فناوری زنجیره تامین و هم استراتژی های زنجیره تامین
88.2 درصد از تغییرات عملکرد شرکت را توضیح دهید. اثر خالص هر دو زنجیره تامین
استراتژی ها و فناوری ها با ضریب متغیر تعدیل کننده محصول توضیح داده می شود (SC
استراتژی*فناوری بتا = 0.532) که نشان می دهد فناوری زنجیره تأمین قابل توجه است
تعدیل کننده رابطه بین استراتژی های زنجیره تامین و عملکرد شرکت. این مطالعه
برخی از تناقضات را برای حمایت از این موضع که شرکتها باید در زنجیره تامین سرمایه گذاری کنند برطرف کرد
پیکربندی ها و فناوری هایی که منجر به بهبود ارائه خدمات همراه با بهبود می شود
عملکرد کلی و عملکرد شرکت
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید