دانلود مقاله آیا عملکرد بازتابنده با علائم بالینی و طولانی مدت

دانلود مقاله آیا عملکرد بازتابنده با علائم بالینی و طولانی مدت

دانلود مقاله آیا عملکرد بازتابنده با علائم بالینی و طولانی مدت

دانلود مقاله آیا عملکرد بازتابنده با علائم بالینی و طولانی مدت

موضوع انگلیسی: reflective functioning associated with clinical symptoms and long-

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:13
سال انتشار:2016

چکیده

ذهن سازی عبارت است از ظرفیت درک رفتار به عنوان بیان حالات مختلف روانی و فرض می شود که در a مهم است
انواع آسیب شناسی روانی ، به ویژه اختلالات شخصیت (PD). اولین هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه بود
بین ظرفیت ذهن سازی ، عملیاتی به عنوان عملکرد بازتابنده (RF) و تظاهرات بالینی قبل از ورود به درمان مطالعه.
هدف دوم بررسی رابطه بین RF اولیه و نتیجه بالینی بلند مدت هر دو مستقل از درمان بود
(تجزیه و تحلیل پیش بینی کننده) و وابسته به درمان (تجزیه و تحلیل تعدیل کننده).
روش ها: هفتاد و نه بیمار از یک کارآزمایی بالینی تصادفی (پروژه شخصیت Ullevål) که دارای PD مرزی و/یا اجتنابی بودند ،
به طور تصادفی به یکی از برنامه های درمانی مرحله به مرحله ، شامل درمان کوتاه مدت روزانه در بیمارستان و سپس سرپایی به صورت ترکیبی اختصاص داده شد
روان درمانی گروهی و فردی یا روان درمانی فردی سرپایی. بیماران بر اساس متغیرهایی از جمله علامتی ارزیابی شدند
ناراحتی ، عملکرد روانی اجتماعی ، عملکرد شخصیت و عزت نفس در ابتدا ، 8 و 18 ماه و 3 و 6 سال.
یافته ها: RF به طور قابل توجهی با طیف وسیعی از متغیرها در ابتدا ارتباط داشت. در تجزیه و تحلیل طولی RF به عنوان یافت نشد
پیش بینی کننده نتایج بالینی بلند مدت با این حال ، هنگام در نظر گرفتن نوع درمان ، اثرات تعدیل کننده قابل توجهی از RF وجود داشت. بیماران
با RF پایین نتایج بهتری در درمان فردی سرپایی در مقایسه با برنامه مرحله به مرحله داشت. در مقابل ، بیماران در RF متوسط
گروه نتایج بهتری را در برنامه مرحله به مرحله بدست آورد.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید