دانلود مقاله آیا دیدگاه های اخلاقی معلمان علوم پیش از خدمت در زمینه مسائل ژنتیکی هستند؟

دانلود مقاله آیا دیدگاه های اخلاقی معلمان علوم پیش از خدمت در زمینه مسائل ژنتیکی هستند؟

دانلود مقاله آیا دیدگاه های اخلاقی معلمان علوم پیش از خدمت در زمینه مسائل ژنتیکی هستند؟

دانلود مقاله آیا دیدگاه های اخلاقی معلمان علوم پیش از خدمت در زمینه مسائل ژنتیکی هستند؟

موضوع انگلیسی:Are Pre-service Science Teachers’ Ethical Views on Genetic Issues
Affected by Their Moral Values?
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:6
سال انتشار:2015

چکیده

از آنجا که معلمان نقش مentialثری در زندگی دانش آموزان خود دارند ، ارزش های اخلاقی که به دانش آموزان خود ارائه می دهند بسیار عالی است
تا حد زیادی تصمیمات اخلاقی گرفته شده توسط دانش آموزان را تعیین کند. این مطالعه با هدف تعیین معلمان علوم قبل از خدمت انجام شد.
دیدگاههای اخلاقی و ارزشهای اخلاقی در ارتباط با برخی مسائل ژنتیکی و تعیین تأثیر ارزشهای اخلاقی آنها بر اخلاق آنها
تصمیمات به منظور جمع آوری داده ها در مطالعه حاضر ، یک پرسشنامه شامل موارد مرتبط با مسائل ژنتیکی و
مقیاس موقعیت اخلاقی به کار گرفته شد. بین معلمان علوم قبل از خدمت همبستگی مثبت و معنی داری مشاهده شد
(N = 255) نمرات کلی نظرات آنها در مورد کاربردهای ژنتیکی یا مقررات قانونی و ایده آلیستی (پیرسون r = 0.145 ، p = 0.05) یا
نسبی گرایی (پیرسون's r = 0.218 ، p = 0.01) ارزش های اخلاقی. مشخص شد که شرکت کنندگان زن ایده آل تر از مردان بودند
به نظر می رسد تمایل بیشتری به تصمیم گیری های اخلاقی دارند (زن = 42.22 ، مرد = 40.85 ، t (2،193) ، p <
0.05)

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید