دانلود مقاله آزمایش رابطه بین مدیریت محدودیت ها و استفاده از ظرفیت شرکتهای فرآوری چای

دانلود مقاله آزمایش رابطه بین مدیریت محدودیت ها و استفاده از ظرفیت شرکتهای فرآوری چای

دانلود مقاله آزمایش رابطه بین مدیریت محدودیت ها و استفاده از ظرفیت شرکتهای فرآوری چای

دانلود مقاله آزمایش رابطه بین مدیریت محدودیت ها و استفاده از ظرفیت شرکتهای فرآوری چای

موضوع انگلیسی:Testing the relationship between constraints management and
capacity utilization of tea processing firms
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:16
سال انتشار:2015

چکیده
با وجود یکی از مطالعات متعدد در زمینه مدیریت محدودیت ها و استفاده از ظرفیت ، کمبود آن در چای وجود دارد
شرکت های فرآوری هدف از این مطالعه پیوند مدیریت محدودیت ها با استفاده از ظرفیت شرکت های فرآوری چای توسط
تمرکز بر اقتصاد در حال توسعه کنیا به طور خاص این مطالعه رابطه بین مدیریت محدودیت ها را تعیین می کند
و استفاده از ظرفیت شرکت های فرآوری چای در کنیا. چند مدل رگرسیون خطی و همبستگی بر روی a انجام شد
نمونه ای که شامل 84 شرکت فعال در صنعت چای کنیا برای دوره 2008-2012 بود. این مطالعه ثابت کرد که
رابطه بین مدیریت محدودیت ها و استفاده از ظرفیت شرکت مهم و مثبت است
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید