دانلودمقاله وضعیت مطالعه موردی در ادغام و تملک ادبیات

دانلودمقاله وضعیت مطالعه موردی در ادغام و تملک ادبیات

دانلودمقاله وضعیت مطالعه موردی در ادغام و تملک ادبیات

دانلودمقاله وضعیت مطالعه موردی در ادغام و تملک ادبیات

موضوع انگلیسی:The state of case study approach in mergers and acquisitions
literature
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:22
سال انتشار:2015

چکیده
هدف این مقاله بررسی وضعیت تحقیقات موردی در ادبیات ادغام و خرید (M&A) است. بنابراین ، این است
یک تلاش اصلی برای ارائه وضعیت فعلی و بررسی روش موردی در تحقیقات M&A ، بدون مطالعه قبلی
این را ادعا می کند این بررسی سبک نشان می دهد که 93 مقاله مجله از روش موردی استفاده کرده اند که 66 (27) مقاله مورد بررسی قرار گرفته است
بازارهای توسعه یافته (در حال ظهور) ، و مطالعات موردی منفرد (چندگانه) 44 (46) و سه مورد باقی مانده از نظرسنجی و
روش مصاحبه در طول دوره بررسی 1991-1955. با این حال ، تعداد کمی از مطالعات هدف مورد مطالعه موردی در
مدیریت کسب و کار ، یعنی آزمایش نظریه موجود و ایجاد نظریه جدید. در نهایت ، ما دستورالعمل های مختلف روش شناسی را به یاد می آوریم
ایجاد محیط تحقیق سالم در روش مورد کیفی
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید