بررسی مطابقت نسبت استراتژی های محافظت و مراقبت نیروی انسانی با عملکرد کارکنان بیمارستان

Posted by

بررسی مطابقت نسبت استراتژی های محافظت و مراقبت نیروی انسانی با عملکرد کارکنان بیمارستان

هدف از این پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی مطابقت نسبت استراتژی های محافظت و مراقبت نیروی انسانی با عملکرد کارکنان بیمارستان های سمنان می باشد

بررسی مطابقت نسبت استراتژی های محافظت و مراقبت نیروی انسانی با عملکرد کارکنان بیمارستان

هدف از این پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی مطابقت نسبت استراتژی های محافظت و مراقبت نیروی انسانی با عملکرد کارکنان بیمارستان های سمنان می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 136
حجم 0/537 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش تحول

بررسی مطابقت نسبت استراتژی های محافظت و مراقبت نیروی انسانی با عملکرد کارکنان بیمارستان

(مطالعه موردی: کارکنان بیمارستان های دولتی و خصوصی استان سمنان)


چکیده
با توجه به موضوع تحقیق تحت عنوان بررسی تطبیقی رابطه استراتژی های حفظ و نگهداری نیروی انسانی با عملکرد کارکنان بیمارستانهای خصوصی و دولتی استان سمنان تلاش شده است که استراتژی های حفظ و نگهداری که شامل خدمات رفاهی ،بیمه و بازنشستگی و تندرستی کارکنان می باشد در هر یک از بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان سمنان تعیین و مقایسه شود .جامعه آماری شامل كاركنان بیمارستانهای دولتی(650نفر)و خصوصی (250نفر)استان سمنان می باشد ،با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی ساده وتصادفی طبقه بندی حجم نمونه کارکنان بیمارستان دولتی250نفرو حجم نمونه کارکنان بیمارستان خصوصی به منظور همسان سازی به صورت تمام شماری(250نفر) در نظر گرفته شده است.این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی، و پیمایشی می باشد.روش های تجزیه و تحلیل آماری این تحقیق در دوسطح توصیفی و استنباطی صورت گرفته است.در سطح توصیفی از شاخص های آماری،جداول و نمودار استفاده گردید.و در سطح آمار استنباطی از آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن1،کندال2 ،آزمون کلموگروف اسمیرنو3ف که از نرم افزار spssوexcelجهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است پس از آزمون همبستگی نتایج زیر بدست آمد.
بکار گیری استراتژی های خدمات رفاهی و تندرستی تاثیری بر عملکرد کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی ندارد،بکارگیری استراتژی های بیمه و بازنشستگی تاثیری برعملکرد کارکنان بیمارستانهای دولتی ندارداما دربیمارستانهای خصوصی تاثیر مثبت داردو با افزایش خدمات مربوط به بیمه و بازنشستگی کارکنان در بیمارستانهای خصوصی عملکرد کارکنان اضافه می شود.

 

کلمات کلیدی:

خدمات رفاهی

بیمه و بازنشستگی

تندرستی و عملکرد

عملکرد کارکنان

مدیریت منابع انسانی

 

بیان مساله :
تحولات فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی، تکنولوژی که در جوامع امروزی به سرعت در حال وقوع است، تغییرات عمده ای را در ابعاد نیروی انسانی از قبیل سطح انتظار ، سطح رفاه ،فشار های اجتماعی و روانی افراد ، حمایت های قانونی بازار کار،تغییر ماهیت مشاغل به وجود آورده است که این تغییرات مدیریت نیروی انسانی را دشوار تر کرده است ، به طوری که امروزه نه تنها با مسایل نیروی انسانی نمی توان برخوردی واکنشی داشت بلکه مدیریت باید از قبل برای تمامی زمینه های مربوط ،برنامه ای علمی و عقلایی طراحی و پیش بینی کند به طور کلی یکی از معضلات کنونی کشور های جهان سوم نیروی انسانی مورد نیاز است، در این راه علاوه برمشکل تربیت و آموزش نیروی انسانی، عدم تدوین برنامه هایی جهت حفظ و نگهداری از سرمایه های هنگفتی که بر روی آنها صورت گرفته است از مشکلات عمده مدیریت نیروی انسانی است. سازمانها تلاش می کنند تا کارکنان مستعد خود را حفظ کرده و آنان را توانمند با افزایش رقابت و گسترش روش های توسعه منابع انسانی نمایند تا آنها بتوانند عملکرد بالایی از خود بروز دهند. اما سازمانها همواره از این بیم دارند که سرمایه های انسانی خود را از دست بدهند و زیان ببینند. زیرا هر سال برای آموزش و تربیت و آماده سازی کارکنان خود تا مرحله بهره دهی و کارآرایی مطلوب هزینه های بسیاری صرف می کنند و با از دست دادن نیرو های ارزشمند متحمل از دست دادن مهارتها،هزینه ها و تجربیاتی می شوند که طی سالها تلاش به دست آمده اند.
سیاری از مدیران اذعان می دارند به درستی نمی دانند به زعم آگاهی از اهمیت حضور کارکنان مستعد در سازمان چگونه آنها را در سازمان نگهدارند و به واقع اظهار می دارند،راه و روش دقیقی برای شناسایی و تمرکز برای این دسته از کارکنان را تجربه نکرده اند
به راستی مدیران چگونه می توانند پس از استخدام، جلب و جذب کارمندان آنهایی را که قابلیت و شایستگی ویژه ای دارند نگهدارند و از خدمات آنها مدتها در جهت اهداف سازمان بهره ببرند. (کای و جردن،2009: 1-8) هزینه های جذب و استخدام و آموزش کارکنان جدید از عمده ترین هزینه های مستقیم در بسیاری از کسب وکار است و حفظ نیرو های مستعد یکی از اولویت های استراتژی کسب و کار است. زیرا به همان اندازه که حفظ این نیرو ها منجر به حذف هزینه های اضافی استخدام می شود،ترک خدمت و پیوستن آنها به رقبا،موجب از بین رفتن دانش ارزشمند سازمانی می گردد. افزایش ترک خدمت کارکنان می تواند روابط سازمان،مشتریان و تأمین کنندگان را مورد تهدید قرار داده و ضمن کاهش شکل گیری تیم های تخصصی و اثر بخش مانع پیشرفت و رشد کسب و کار می شود. از آنجائیکه در دنیای پیچیده و پر فراز و نشیب کنونی اهمیت جذب و آموزش و نگهداری نیروهای شاغل در یک سازمان پارامتر های خاصی را می طلبد و در این میان مدیریت منابع انسانی که انسان را مهمترین سرمایه و عامل در رسیدن به اهداف میداند، از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
اتخاذ استراتژیهای حفظ ونگهداری به عنوان نوعی سرمایه گذاری مفید و عامل مؤثر توسعه سازمان در سطح ملی و فرا ملی منجر به افزایش بهره وری و عملکرد و نتایج درخشان می شود. مدیریت منابع انسانی معطوف به سیاست ها و اقدامات و سیستم هایی است که رفتار،طرز فکر و عملکرد کارکنان را تحت تاثیر قرار می دهد. بر اساس نظر بسیاری از محققان یکی از مشکلات عمده بیمارستان های دولتی در مقایسه با بیمارستانهای خصوصی عدم توانایی انان در جذب نیروهای کارآمد ،توانا و علاقمندبه سازمان می باشد.این در حالی است که اهمیت و جایگاه بیمارستانهای دولتی به مراتب بالاتر از بیمارستانهای خصوصی استبانبراین دراین تحقیق بر آن شدیم که استراتژی های حفظ و نگهداری نیروی انسانی را در بیمارستانهای دولتی و خصوسی به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار دهیم و ارتباط این عوامل را با عملکرد کارکنان مشخص کنیم . همچنین با توجه به عوامل متعدد در حفظ و نگهداری نیروی انسانی به عنوان عواملی در جهت بهبود عملکرد کارکنان و ایجاد رضایت شغلی کارکنان و جلوگیری از ترک خدمت و غیبت و پیامدهایی که این موارد از یک طرف بر سازمان ها و از سوی دیگر بر روح وروان و جسم کارکنان دارد، بر آن شدیم تا با توجه به عواملی چون خدمات رفاهی، بیمه و بازنشستگی، تندرستی کارکنان،تأثیر هریک از عوامل فوق بر عملکرد کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی به این سوال پاسخ دهیم که رابطه استراتژی های حفظ ونگهداری نیروی انسانی با عملکرد کارکنان در بیمارستانهای دولتی و خصوصی چگونه است؟

 

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
اهمیت موضوع
اهداف تحقیق
سوالات تحقیق
فرضیات تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
حجم نمونه و روش نمونه گیری
قلمرو زمانی و مکانی تحقیق
ابزار و شیوه های گرد آوری اطلاعات
متغیرهای تحقیق
روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر های تحقیق
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

بخش اول: مفاهیم و جایگاه استراتژی های حفظ و نگهداری نیروی انسانی

مقدمه
مدیریت چیست؟
 تعریف مدیریت

ابعاد مدیریت منابع انسانی

سیر تکامل مدیریت منابع انسانی

اهداف سیستم مدیریت منابع انسانی

چرخه مدیریت منابع نسانی

فرایند جذب (کارمند یابی

فرایند بهسازی (آموزش) منابع انسانی

نظام حفظ و نگهداشت منابع انسانی

با چه فرمولی می‌توان نیرو‌های یک سازمان را حفظ و ابقاء کرد؟
علت مشارکت و کناره گیری مردم از برخی فعالیت‌ها چیست؟
مدیر یک سازمان باید جهت حفظ استعداد‌های ‌شرکت خود ویژگی زیر را داشته باشد

اهمیت حفظ و نگهداشت کارکنان

خدمات رفاهی
ایجاد شرکت های تعاونی مصرف
مهد کودک در جوار محیط کار
پرداخت کمک های نقدی و غیر نقدی
برقراری سرویس رفت آمد
بازدید های رفاهی
(الف) عیادت بیمار
(ب) شرکت در مراسم عزاداری
فعالیت های فرهنگی
ایجاد اماکن رفاهی ورزشی برای کارکنان و خانواده های آنان
ایجاد غذاخوری در محیط کار
ایجاد تعاونی های مسکن و تهیه ی مسکن ارزان قیمت برای کارکنان 
بیمه وبازنشستگی
بازنشستگی

هدف طرح های بازنشستگی

مزایای بازنشستگی

الف)بیمه
ب)بیمه عمر
ج)بیمه خدمات درمانی
د) بیمه بیکاری

بهداشت و ایمنی
الف)ویژگیهای مشترک بهداشت و ایمنی
ب)سلامت ایمنی و رفاه کارکنان:
ج)برنامه های آموزشی و انگیزشی:
بهداشت و درمان
الف)معاینات پزشکی
ب)خدمات درمانی
مبارزه با مصرف الکل و مواد مخدر
مهندسی عوامل انسانی انسانی ( ارگونومی)
الف)خدمات مشاوره ای
ب)کمک های فکری و روانپزشکی
ج)اهمیت مشارکت کارمندان در عملکردهای مربوط به حفظ استعدادها
بخش دوم: عملكرد

ارزیای عملکرد و عوامل موثر در عملكرد فردی

مفهوم ارزشیابی :

تاریخچه ارزشیابی 
 تاریخچه ارزشیابی عملکرد در ایران

اهداف ارزیابی عملكرد

چرا نیازمند ارزشیابی عملکرد هستیم ؟

نقش و جایگاه ارزیابی عملكرد

مراحل ارزیابی عملکرد

ویژگی های سیتم ارزیابی عملکرد

عناصر یک سیستم ارزیابی عملکرد موفق
ملاکهای ارزشیابی عملکرد 
 نظریه های ارزیابی عملکرد

روشهای ارزیابی عملکرد شغلی

بهترین روش ارزشیابی کدام است
مقیاسهای عملکرد 
چارچوب نظری تحقیق
خلاصه تحقیقات انجام شده
بخش سوم: آشنایی با ساختار بیمارستانهای دولتی و خصوصی و وجوه افتراق آنها
تعریف بیمارستان
وظایف بیمارستان 
ساختار بیمارستانها
تفاوت بیمارستانهای دولتی و خصوصی

فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه اماری
حجم و اندازه نمونه و روش نمونه گیری
روش جمع اوری اطلاعات
متغیرهای تحقیق
پایایی وروایی ابزار پرسشنامه
پایایی
روایی
روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل اطلاعات
مقدمه
تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها و اطلاعات
جدول مقایسه ارتباط متغییرهای تحقیق براساس توصیف داده ها
تحلیل استنباطی یافته های تحقیق
مقایسه رابطه متغییر ها با استفاده از جدول همبستگی اسپیرمن:
مقایسه کلی رابطه متغییر ها با استفاده از جدول همبستگی اسپیرمن
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیات و اهداف تحقیق
یافته هاو نتایج تحقیق در مورد فرضیه اصلی
یافته ها و نتایج تحقیق در مورد فرضیه فرعی اول
یافته و نتایج تحقیق در مورد فرضیه فرعی دوم
یافته و نتایج تحقیق در مورد فرضیه فرعی سوم
پیشنهادات
پیشنهادات با توجه به یافته های بدست آمده از تحقیق
پیشنهادات برای تحقیقات آینده
محدودیتهای تحقیق
پیوست ها
پیوست شماره1-پرسشنامه تحقیق
1-1پرسشنامه بیمارستانهای دولتی
1-2پرسشنامه بیمارستان خصوصی
پیوست شماره2-آلفای کرونباخ
پیوست شماره3- روایی تحقیق

فهرست منابع داخلی
فهرست منابع خارجی
چکیده انگلیسیتوضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

کسب درآمد از فروش فایل 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.