ادبیات نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم و دلایل خصوصی سازی (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم و دلایل خصوصی سازی (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم و دلایل خصوصی سازی (فصل دوم)
2 – 1 : مقدمه 13
2 – 2 : شواهد و تجربیات خصوصی سازي 15
2 – 3 : خصوصی سازی 16
2 – 4 : خصوصی سازي در کشورهاي پیشرفته سرمایه داري 17
2 – 5 : مفهوم خصوصی سازی 18
2 – 6 : تعاریف خصوصی سازی 19
2 – 7 : خصوصی سازی واقعی ، دمیدن روح تازه در کالبد اقتصاد بیمار دولتی 21
2 – 8 : روش های خصوصی سازی 23
2 – 9 : دلایل خصوصی سازی 24
2 – 10 : اهداف خصوصی سازی 26
2 – 11 : موانع خصوصی سازی در ایران 27
2 – 12 : مکانیسم خصوصی سازی 31
2 – 13 : شرکت مادر تخصصی 33
2 – 14 : خصوصی سازی از منظر قوانین 33
2 – 15 : سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 39
2 – 17 : سازمان خصوصیسازی 45
2 – 18 : نسبت های مالی 46
2 – 19 : نسبت های سودآوری 47
2 – 20 : کارایی 47
2 – 21 : انگیزه ها و ویژگی های شرکتهای خصوصی در مقایسه با بخش دولتی 49
2 – 22 : سودآوری و کارایی مدیریتی 51
2 – 23 : تحلیل و تفسیر نسبت ها ی سودآوری 51
2 – 24 : محدودیت نسبت ها 55
2 – 25 : پیشینه تحقیق 57

2 – 1 : مقدمه
توسعه اقتصادي از اهداف مهم کلان اقتصادي هر کشور است . زيرا براي افزايش سطح رفاه افراد هر کشور بايد شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي بهبود يابند که اين مهم جز در سايه رشد و توسعه اقتصادي کشور ميسر نيست . در دنياي امروز که کشورهاي در حال توسعه شکاف بين کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را به خوبي درک کرده اند ، جنبش عظيمي‌‌در کشورهاي جهان سوم براي از بين بردن اين شکاف اقتصادي بوجود آمده است . در اين خصوص ، مردم کشورهاي در حال توسعه خواهان زندگي همانند مردم کشورهاي توسعه يافته هستند ، بنابراين به اين کشورها مهاجرت مي‌‌کنند يا مي‌‌کوشند که کشورهاي خود را به سطح کشورهاي توسعه يافته برسانند . بنابراين به توسعه اقتصادي و در کنار آن به توسعه مالي اهميّت زيادي داده مي‌‌شود .
سياست هاي درجه باز بودن مالي و تجاري به عنوان عاملي براي توسعه مالي است که در آن افزايش درجه باز بودن مي‌‌تواند باعث توسعه يک کشور در حال توسعه شود . زيرا هر چه اقتصاد کشوري در ارتباط با ساير کشور ها پوياتر عمل نمايد ضمن افزايش مبادلات اقتصادي ، از کسب فناوري و خلاقيت ساير کشورها بهره مند گرديده و با افزايش بازدهي موجبات افزايش انگيزه و عامل تحرک براي سرمايه گذاري را فراهم مي‌‌نمايد و زمينه توسعه مالي فراهم

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید