ادبیات نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم مدیریت منابع انسانی الکترونیک (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم مدیریت منابع انسانی الکترونیک (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم مدیریت منابع انسانی الکترونیک (فصل دوم) مقدمه 14
1 – 2 ) مدیریت منابع انسانی الکترونیک 15
1 – 1 – 2 ) تعاریف و پیشینه مدیریت منابع انسانی الکترونیک 15
2 – 1 – 2 ) تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی 16
3 – 1 – 2 ) مقایسه مدیریت منابع انسانی سنتی و مدیریت منابع انسانی الکترونیک 18
4 – 1 – 2 ) پیامدهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک برای روانشناسی سازمانی و صنعتی 20
5 – 1 – 2 ) مزایا و معایب مدیریت منابع انسانی الکترونیک 21
6 – 1 – 2 ) واحد مدیریت منابع انسانی مجازی 24
7 – 1 – 2 ) کاهش هزینه ها از طریق مدیریت منابع انسانی الکترونیک 26
8 – 1 – 2 ) زنجیره ارزش مدیریت منابع انسانی الکترونیک 28
1 – 8 – 1 – 2 ) برنامه ریزی ، مدیریت و ارتباطات منابع انسانی الکترونیکی 28
2 – 8 – 1 – 2 ) بدست آوردن منابع انسانی ، جذب ، کارمندیابی ، گزینش و حفظ و نگهداری 30
3 – 8 – 1 – 2 ) مدیریت عملکرد الکترونیکی 33
4 – 8 – 1 – 2 ) نظام پاداش دهی و جبران خدمات منابع انسانی الکترونیکی 34
5 – 8 – 1 – 2 ) توسعه منابع انسانی الکترونیکی 36
6 – 8 – 1 – 2 ) تعهد کارمند 39
9 – 1 – 2 ) هم افزایی الکترونیکی و مدیریت منابع انسانی الکترونیک 39
10 – 1 – 2 ) اجزاء مدیریت منابع انسانی الکترونیک 41
11 – 1 – 2 ) مدل مدیریت منابع انسانی الکترونیک 42
12 – 1 – 2 ) اهداف مدیریت منابع انسانی الکترونیک 44
13 – 1 – 2 ) نتایج استقرار مدیریت منابع انسانی الکترونیک 44
14 – 1 – 2 ) انواع مدیریت منابع انسانی الکترونیک 45
15 – 1 – 2 ) تاثیرات مدیریت منابع انسانی الکترونیکی بر نقش های منابع انسانی 51
16 – 1 – 2 ) فناوری نیروی کار در ده سال اینده 52
2 – 2 ) عوامل تاثیر گذار بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک 53
1 – 2 – 2 ) عوامل فناورانه 53
1 – 1 – 2 – 2 ) کابرد ها و ویژگی ها 54
2 – 1 – 2 – 2 ) زیر ساخت های تکنولوژیکی 54
3 – 1 – 2 – 2 ) استانداردسازی زبان 54
4 – 1 – 2 – 2 ) محتوای سیستم سفارشی شده 54
2 – 2 – 2 ) عوامل سازمانی 55
1 –

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید