ادبیات نظری و پیشینه پژوهش تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی (فصل2)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی (فصل2)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی (فصل2) فصل دوم
ادبیات تحقیق

2 – 1 – مقدمه :
در این فصل که به ادبیات تحقیق مرسوم است به ترتیب متغیرهای موجود در پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد . در ابتدا به ارائۀ تعریف ، نکات و نظریه های پیرامون تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی و در ادامه در خصوص ویژگی های شخصیت پرداخته می شود و در نهایت گذری بر نتایج سایر پژوهش های مشابه در داخل و خارج از کشور خواهیم داشت .

2 – 2 – مبانی نظری :
2 – 2 – 1 – تعهد سازمانی :
تعهد سازمانی يك نگرش مهم سازماني است كه در طول سالهاي گذشته مورد علاقه بسياري از محققان رشته هاي رفتار سازماني و روانشناسي خصوصاً روانشناسي اجتماعي بوده است . اين نگرش در طول سه دهه گذشته دستخوش تغييراتي شده است كه شايد عمده ترين تغيير در اين قلمرو مربوط به نگرش چند بعدي به اين مفهوم تا نگرش يك بعدي به آن بوده است . همچنين باتوجه به تحولات اخير در حيطه كسب و كار ازجمله كوچك سازيها و ادغامهاي شركتها در يكديگر عده اي از صاحبنظران را بر آن داشته تا اظهار كنند كه اثر تعهد سازمانی بر ديگر متغيرهاي مهم در حوزه مديريت منجمله ترك شغل ، غيبت و عملكرد كاهش يافته است و به همين جهت بــررسي آن بي مورد است . اما عده اي ديگر از محققان اين ديدگاه را نپذيرفته و معتقدند كه تعهد سازمانی اهميت خود را از دست نداده و همچنان مي تواند موردتحقيق قرار گيرد ( فرهنگی و حسین زاده ، 1384 ).

تعریف تعهد سازمانی :
تعهد سازمانی از آن جهت که یکی از مولفه های کلیدی در اثربخشی و بهره وری سازمانی است ، موضوع متداول پژوهش های سازمانی در طول دهه های مختلف بوده است ( فیوریتو1 ، 2007 ؛ مه یر ، 2002 ). در ادبیات تعهد سازمانی ، این مفهوم عموماً به حالت روانی گفته می شود که مشخصۀ رابطۀ کارمند با سازمان است و دارای پیش شرط هایی برای تصمیم گیری جهت ادامه یا عدم ادامۀ عضویت فرد در سازمان می باشد ( مه یر ، 2002 ). موضوع اصلی تعهد ، تعلق یا پیوند روانی فرد به سازمان است که باعث پیوستگی فرد به سازمان می شود .) اورایلی ، چاتمن و کالدول2 ، 1991 )، به عبارتی تعهد سازمانی فرایندی را توصیف می کند که از طریق آن افراد اهداف و ارزش های سازمانی را می پذیرند و آن ها را با اهداف و ارزش های فردی تلفیق می کنند . مودی ، استیرز و پورتر ( 1982 ) تعهد سازمانی را درجه نسبی تعیین هویت فرد با سازمان و مشارکت او در آن تعریف کرده اند . در این تعریف تعهدسازمانی شامل سه بعد است :
الف ) اعتقاد به اهداف و ارزش های سازمان
ب ) تمایل به تلاش بیشتر در راه سازمان
ج ) تمایل شدید به ادامه عضویت در سازمان
همچنین آن ها دریافتند

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید