ادبیات نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم گمرک و گمرک الکترونیک

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم گمرک و گمرک الکترونیک

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم گمرک و گمرک الکترونیک بخش اول : گمرك
2 – 1 – 1 مقدمه 17
2 – 1 – 2 تعریف گمرک 19
2 – 1 – 3 آرم گمرک جمهوری اسلامی ایران 20
2 – 1 – 4 بیانیه چشم‌انداز سازمان جهانی گمرک 20
2 – 1 – 5 بیانیه مأموریت سازمان جهانی گمرک 20
2 – 1 – 6 پیشینه گمرک در ایران 21
2 – 1 – 7 ساختار تشکیلاتی گمرک 24
2 – 1 – 8 نقش و جایگاه گمرک 26
2 – 1 – 9 وظایف گمرک ایران 29
2 – 1 – 10 گمرک و ارتباطات منطقه‌ای و جهانی 30
2 – 1 – 10 – 1 آشنایی با سازمان جهانی گمرک 30
2 – 1 – 10 – 2 استانداردهای بین‌المللی گمرکی 33
2 – 1 – 10 – 3 مزایای اجرای استانداردهای بین‌المللی گمرکی : 36
2 – 1 – 10 – 4 کنوانسیون‌های بین‌المللی در زمینه گمرک 36
2 – 1 – 11 مشکلات و محدودیت‌های گمرکات سنتی در فرآیند صادرات کالا و خدمات 38
2 – 1 – 12 عملکرد آماری 42
بخش دوم : گمرک الکترونیک
2 – 2 – 1 مقدمه 46
2 – 2 – 2 تجارت الکترونیکی 47
2 – 2 – 2 – 1 مرکز تسهیل تجارت و تجارت الکترونیک سازمان ملل متحد : 47
2 – 2 – 3 مدل‌های انتقال داده‌ها در گمرک الکترونیکی 49
2 – 2 – 4 آشنایی با فرآیند گمرک الکترونیکی در کشورهای فیلیپین ، چین ، مالزی و سنگاپور 52
2 – 2 – 4 – 1 گمرک الکترونیکی در کشور فیلیپین 52
2 – 2 – 4 – 2 گمرک الکترونیکی در کشور چین 52
2 – 2 – 4 – 3 گمرک الکترونیکی در کشور مالزی 53
2 – 2 – 4 – 4 گمرک الکترونیکی در کشور سنگاپور 54
2 – 2 – 5 جایگاه گمرک الکترونیکی در تسهیل تجاری 54
2 – 2 – 5 – 1 ارکان اصلی تسهیل تجاری 58
2 – 2 – 5 – 2 موارد قانون امور گمرکی مرتبط با تسهیل تجاری 59
2 – 2 – 6 تعریف آسیکودا 60
2 – 2 – 6 – 1ویژگی‌های آسیکودا 61
2 – 2 – 6 – 2 ساختار و مکانیزم اجرای گمرک الکترونیک 62
2 – 2 – 6 – 3 آسیکودا در ایران 65
2 – 2 – 7 مزایای گمرک الکترونیکی 67
2 – 2 – 7 – 1 مزایای گمرک الکترونیکی برای دولت ، گمرک و مناطق تجاری آزاد 67
2 – 2 – 7 – 2 مزایای گمرک الکترونیکی برای شرکت‌های صادراتی 67
2 – 2 – 7

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید