ادبیات نظری و پیشینه پژوهش برنامه‌ریزی منابع سازمانی(ERP)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش برنامه‌ریزی منابع سازمانی(ERP)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش برنامه‌ریزی منابع سازمانی(ERP) 2 . فصل دوم 21
2 – 1 . مقدمه 21
2 – 2 . تاريخچه و سيرتكامل سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان 22
2 – 3 . معرفي سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان 24
معماري سيستم ERP 30
اجزاي تشكيل دهنده سيستم هاي ERP 32
2 – 4 . ضرورت استقرار ERPدر سازمان 34
2 – 5 . مزاياي پياده سازي ERP 36
استراتژي هاي بهره گيري از سيستم ERP 38
انتخاب بسته نرم افزاري ERP 39
سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته 42
معيارهاي انتخاب بسته نرم افزاري ERP 60
2 – 6 . عوامل آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی 63
– ERP و فرهنگ سازمانی 63
ERP و فرآیندهای سازمانی 63
ERP و تکنولوژی 64
ERP و تصمیم گیری مدیریت 65
2 – 7 . استفاده از ERP درايران 70
تقسيم بندي بازار ERP ايران 72
2 – 8 . مدل مفهومي تحقيق 75
2 – 9 . جمع بندی فصل 76

فصل دوم
ادبیات تحقیق
فصل دوم
مقدمه :
مهمترين دغدغه مديران پيشرفت در يك محيط متلاطم و پويا ست ولي آنها ميدانند بااينكه تمامي منابع چهارگانه نيروي انساني مواد تجهيزات وماشين آلات و سرمايه رادارند وبراي رسيدن به اهداف خودازتمامي فعاليت هاي اصلي و پشتيباني استفاده ميكنندوهميشه به دنبال توسعه و پيشرفت از سه بعد استراتژي كسب وكار طراحي ساختار سازماني وتوسعه سيستم هاي اطلاعاتي هستند اما نميتواند به يك انسجام و يكپارچگي درتمامي ابعاددرون سازماني وبرون سازماني برسند كه كليدحل مشكلات آنها در محيط رقابتي امروزه برنامه ريزي منابع سارمان ( ERP ) است تا با حذف هرگونه فعاليت بي ارزش كسب وكار خود را رونق بخشند ( شفيعي نيك ابادي ، 1386 )
سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان يكي از پركاربرد ترين راه حل هاي فناوري اطلاعات است و بكارگيري آن علاوه بر سازمان هاي بزرگ توجه شركت هاي متوسط و كوچك رانيز به خود جلب نموده است . زماني كه سازمانهاتصميم ميگيرند ERP راپياده كنند با كار ساده اي روبرو نيستندو با تنوع گسترده نرم افزارهاي دردسترس ERPمشخص كردن بهترين سيستم كه مطابق با خواسته هاي سازمان باشد كار سختي است و ممكن است فرايند ارزيابي وانتخاب سيستم برنامه ريزي منابع سازمان زماني زيادي را به اختصاص دهد ( نيكجو ، 1386 )
انتخاب معيارهاي مناسب كه تصوير كاملي از كل سازمان رانشان دهد ازاهميت زيادي برخوردار است در چارچوب هاي ارائه شده اوليه درمطالعات پيشين فقط برروي معيار هزينه تاكيد فراوان شده است . روش كارت امتيازي متوازن علاوه بر در نظر گرفتن معيارهاي مالي معيارهاي ديگري رااز سه ديدگاه مشتري فرايندهاي داخلي و نوآوري و يادگيري براي اندازه گيري عملكرد سازمان استخراج مينمايد درنتيجه ديد كلي تري در اختيارمدير قرار مي دهد . همچنين اين چارچوب به برقراي تناسب در

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید