ادبیات نظری و پیشینه پژوهش استانداردهای زیست محیطی در بازار سرمایه (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش استانداردهای زیست محیطی در بازار سرمایه (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش استانداردهای زیست محیطی در بازار سرمایه (فصل دوم) فصل دوم : ادبیات تحقیق
2 – 1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………… 13
2 – 2 تعریف استاندارد ……………………………………………………………………………………………………………. 14
2 – 3 تاریخچه و نحوه شکل گیری استاندارد ………………………………………………………………………….. 14

فهرست مطالب
شرح …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه

2 – 4 ضوابط واستانداردهای زیست محیطی ………………………………………………………………. 15
2 – 4 – 1 ایزو 14000چیست ؟…………………………………………………………………………………………. 16
2 – 4 – 2 تاریخچه ایزو14000 ……………………………………………………………………………………….. 17
2 – 4 – 3 ایزو 14000 در ایران ………………………………………………………………………………………… 18
2 – 4 – 4 سایر استاندارد های سری ایزو14000 …………………………………………………………….. 18
2 – 4 – 4 – 1 ایزو14001 ………………………………………………………………………………………………………. 19
2 – 4 – 4 – 1 – 1 مشاغلی که درآن ایزو 14001کاربرد دارد ……………………………………………………… 20
2 – 4 – 4 – 1 – 2 شرکت ها یی که درآن ایزو 14001کاربرد دارد ……………………………………………. 20
2 – 5 سیستم مدیریت زیست محیطی ………………………………………………………………… 21
2 – 5 – 1 ایزو 14001وسیستم مدیریت زیست محیطی ……………………………………………………. 21
2 – 5 – 2 عناصر سیستم مدیریت زیست محیطی ………………………………………………………………….. 22
2 – 5 – 3 مزایا و اهمیت استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ……………………………………. 24
2 – 7 مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداري ………………………………………………………………….. 25
2 – 8 رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد ……………………………………………………….. 28
2 – 8 – 1 معیارهای حسابداری ……………………………………………………………………………………………….. 29
2 – 9 پیشینه تحقیق درسطح ملی ……………………………………………………………………………………. 31
فهرست مطالب
شرح ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2 – 10 پیشینه تحقیق درسطح بین المللی ……………………………………………………………………… 32
2 – 11 خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………. 37

2 – 1 – مقدمه :
محيط زيست مجموعه اي بسيار عظيم و پيچيده از عوامل گوناگون است كه بر اثر يك روند وتكامل تدريجي موجودات زنده و اجزاي سازنده سطح زمين به وجود آمده است ; بنابر اين در فعاليتهاي انسان تاثير گذارده و از آن متاثر مي گردد . فعاليتهاي انسان در راستاي توسعه به هر طريقي كه باشد اثرات مختلفي بر محيط زيست خواهد داشت . اين اثرات بيشتر ناشي از توسعه صنعتي و معدني است . توسعه صنعتي در كشورهاي در حال توسعه معمولاً بدون فراهم آوردن زير ساختهاي اجتماعي صورت مي گيرد ، حاصل ا ين نگرش مديريتي ، بي توجهي به ظرفيت خود پالايي محيط زيست و بهره برداري بي رويه از منابع طبيعي موجود است كه عواقب نامطلوبي از جمله آلودگي روز افزون محيط زيست را در پي دارد . با افزايش توجه به حفظ و ارتقاء كيفيت محيط زيست و بهداشت محيط در سطح بين المللي ، تو جه تمامي سازمان ها به طور فزاينده اي به اثرات زيانبار زيست محيطي ناشي از فعاليت ها ، توليدات و خدمات آنها معطوف گرديده است . حال كه به طور روز افزون ، محيط زيست به واسطه تخريب منابع طبيعي و توليد آلودگي ها و ضايعات صنعتي در معرض بحران هاي جدي قرار مي گيرد

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید