ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی کیفیت اطلاعات مالی و اجتناب مالیاتی

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی کیفیت اطلاعات مالی و اجتناب مالیاتی

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی کیفیت اطلاعات مالی و اجتناب مالیاتی 2 – 1 ) مقدمه 12
2 – 2 ) ویژگی‌های کیفی اطلاعات مالی دستیابی  به اهداف گزارشگری مالی 12
2 – 2 – 2 ) ویژگی های‌ کیفی‌ مرتبط  با محتوای‌ اطلاعات‌ 13
2 – 2 – 2 – 1 ) مربوط‌ بودن 13
2 – 2 – 2 – 2 ) قابل‌ اتکا بودن‌ 13
2 – 2 – 3 ) ویژگی های‌ کیفی‌ مرتبط‌ با ارائـه‌ اطلاعات‌ 13
2 – 2 – 3 – 1 ) قابل‌ مقایسه‌ بودن‌ 13
2 – 2 – 3 – 2 ) قابل‌ فهم‌ بودن‌ 13
2 – 3 ) محدودیت های‌ حاکم‌ بر ویژگی های‌ کیفی‌ اطلاعات‌ مالی‌ 14
2 – 3 – 1 ) موازنه‌ بین‌ ویژگی های‌ کیفی‌ 14
2 – 3 – 2 ) به  موقع بودن 14
2 – 3 – 3 ) ملاحظات منفعت و هزینه 14
2 – 4 ) عوامل مؤثر بر رفتار گزارشگری به موقع 14
2 – 4 – 1 ) اندازه شرکت 15
2 – 4 – 2 ) سودآوری 16
2 – 4 – 3 ) نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام 17
2 – 4 – 4 ) اهرم مالی 17
2 – 4 – 5 ) عمر شرکت 18
2 – 4 – 6 ) ماهی از پایان سال مالی 19
2 – 4 – 6 ) حجم معاملات سهام 20
2 – 5 ) اجتناب مالیاتی 20
2 – 5 – 1 ) نقش حسابداران و مشاوران در اجتناب مالیاتی 22
2 – 5 – 2 ) تفاوت اجتناب مالیاتی و فرار مالیاتی 22
2 – 5 – 3 )  زمینه  های  پیدایش  فرار  مالیاتی 23
2 – 5 – 4 ) فرار مالیاتی در ایران 24
2 – 5 – 5 ) ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ها 25
2 – 5 – 5 – 1 ) قوانین و مقررات مالیاتی 25
2 – 5 – 5 – 2 ) فرآیندهای مالیاتی 25
2 – 5 – 5 – 3 ) عدم توجه به رضایت مؤدیان مالیاتی 26
2 – 5 – 5 – 4 ) منابع انسانی 26
2 – 5 – 5 – 5 ) مؤدیان مالیاتی 27
2 – 6 ) پیشینه تحقیق 29
2 – 6 – 1 ) تحقیقات داخلی 29
2 – 6 – 2 ) تحقیقات خارجی 33
2 – 7 ) خلاصه فصل 41

2 – 1 ) مقدمه
هر مطالعه و پژوهش ضمن آنکه مبتنی بر مطالعات پیشین صورت می گیرد ، مقدمه و پایه ای برای مطالعات بعدی محسوب می شود . در مطالعات جدیدتر کوشش می شود پیوندها و ارتباطات تازه ای ایجاد شود

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید