ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی نقش فناوری اطلاعات در صنعت بیمه

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی نقش فناوری اطلاعات در صنعت بیمه

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی نقش فناوری اطلاعات در صنعت بیمه 2 – 1 ) مقدمه
2 – 2 ) تعریف فن آوری اطلاعات
1 ) اطلاعات از دیدگاه نظری :
2 ) اطلاعات از دیدگاه تئوری اطلاعات :
2 – 3 ) اهمیت و لزوم توسعه فن آوری اطلاعات
2 – 4 ) عوامل موثر بر توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات
2 – 4 – 1 ) فرهنگ
2 – 4 – 2 ) زیرساخت
2 – 4 – 3 ) منابع انسانی
2 – 4 – 4 ) منابع مالی
2 – 4 – 5 ) دولت
2 – 5 ) عناصر تشكيل دهنده بيمه
2 – 6 ) انواع بيمه
2 – 7 ) پیشینه بیمه در ایران :
2 – 8 ) بیمه الکترونیک
2 – 9 ) جایگاه بیمه الکترونیک در صنعت بیمه ایران
2 – 10 ) پیش نیاز های پیاده سازی فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه
2 – 10 – 1 ) فرهنگ سازی
2 – 10 – 2 ) آسیب شناسی
2 – 10 – 3 ) جهت دهی به سمت ساختار فرآیندی :
2 – 10 – 4 ) درگیری کلیه افراد صنعت بیمه با امور فن آوری اطلاعات
2 – 10 – 5 ) کوچک سازی ساختار سازمانی :
2 – 11 ) نقش فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه
2 – 12 ) آثار فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه
2 – 12 – 1 ) کاهش موانع ورود به بازار
2 – 12 – 2 ) شفافیت بازار
2 – 12 – 3 ) تخصصی شدن
1 – 12 – 2 ) کاهش هزینه ها
2 – 13 ) بیمه سلامت
2 – 14 ) پیشینه و ادبیات تحقیق

2 – 1 ) مقدمه :
در سال های اخیر استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان محور بسیاری از تحولات جهانی امری
انکارناپذیر بوده و این امر موجب تسریع انجام امور گشته است . در حال حاضر در هر تجارتی می توان نشانه
هایی از فن آوری را مشاهده کرد مانند بانکداری الکترونیکی ، آموزش الکترونیک و بیمه الکترونیکی ( علیزاده ،
1383 ). امروزه اطلاعات هم به عنوان یک منبع استراتژیک و هم منبع عمده برای ارزش افزوده مطرح است . هزاره سوم به زعم صاحب نظران و اندیشمندان ، عصر اطلاعات و به تبع آن فن آوری اطلاعات است . حرکت جوامع به سوی جامعه اطلاعاتی ، جهان را وارد عصر اطلاعات ساخته و بسیاری از جنبه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بشر را دسخوش تحولی عمیق نموده است ( محترمی ، 1382 ).
ضرورت استفاده از فن آوري اطلاعات در صنعت بيمه را شركت هاي خصوصي و دولتي حس كرده اند و مدتي است كه به اين سمت و سو كشيده شده اند ، اما هنوز تا رسيدن به جايگاه ايده آل در اين عرصه فاصله زيادي باقي مانده است .
نقش

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید