ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی ساختار و ملاکهای اثربخشی سازمانی (فصل دوم پایان نامه)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی ساختار و ملاکهای اثربخشی سازمانی (فصل دوم پایان نامه)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی ساختار و ملاکهای اثربخشی سازمانی (فصل دوم پایان نامه) 2 – 1 – بخش اول : اثربخشی سازمانی 13
2 – 1 – 1 ) مفهوم اثربخشی 13
2 – 1 – 2 ) اهميّت اثربخشي سازمانی 14
2 – 1 – 3 ) تفاوت کارآئی و اثربخشی 15
2 – 1 – 4 ) شاخص های اثربخشی و کارآئی 16
2 – 1 – 5 ) عوامل مؤثر در اثربخشی سازمانی 17
2 – 1 – 6 ) استراتژی های افزایش اثربخشی سازمانی 19
2 – 1 – 7 ) سازمانهای اثر بخش در شرایط عدم اطمینان محیطی 20
2 – 1 – 8 ) ساختار و اثربخشی سازمانی 22
2 – 1 – 9 ) ملاک های ارزیابی اثربخشی سازمانی 23
2 – 1 – 10 ) چرخه حیات سازمان و مُدل های اثربخشی سازمانی 24
2 – 1 – 11 ) مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی 26

2 – 1 – 1 ) مفهوم اثربخشی
اثر بخشی سازمانی یک مفهوم واحد و منفرد نیست ؛ بلکه موضوعی بسیار پیچیده است که مشتمل بر ترجیحات و انتظارات متفاوتی می باشد . اثر بخشی سازمانی روشی است که سازمان ها ، چگونگی تحقق موفقیت آمیز مأموریت هایشان را از طریق راهبرد های سازمانی ، مورد ارزیابی قرار می دهند . به عبارت ساده تر ، اثر بخشی سازمانی معمولا در قالب میزان یا درجه ای است که در آن ، یک سازمان اهدافش را به دست می آورد ( آقایی و همکاران ، 1390 ). در زمینه سازمانی یک توافق عمومی برای تعریف اثربخشی وجود ندارد . اوّلین دیدگاه در زمینه اثربخشی احتمالاً در دهه 1950 میلادی مطرح گردید ( دفت ، 1390 ). در تعریف دیگر اثربخشی ، دست یابی به هدف های صحیح ، اصلی و اساسی تعریف گردیده است ( الوانی ، 1381 ). اثربخشی یک مفهوم کُلّی است و هنگام تعیین آن میزان یا حدودی که هدف های چندگانه ( چه رسمی ، چه عملیاتی ) تأمین شده اند ، سنجیده یا اندازه گیری و مورد قضاوت قرارمی گیرند . اثربخشی توّجه به بازده یا ستاده صحیح و مناسب است و معنای کیفیت را در بطن خود دارد ( حقی ، 1385 ). « اتزیونی » اثربخشی را میزان تحّقق اهداف تعریف می کند و « فیدلر » که نظریه رهبری اثر بخش را مطرح کرده است ، اثربخشی را مشتمل بر روابط مدیر با همکاران ، میزان کار از پیش تعیین شده و میزان قدرتی که مدیر از مقام خود به دست می آورد ، می داند . همچنین « ردین » معتقد است که اثربخشی به اندازه ای از کار اطلاق می شود که مدیران بتوانند به نتایج معیّنی با نیازهای خاصی از طریق اداره درست در موفقیت سازمان دست یابد . او در عین حال اثربخشی را وابسته به شخصیت ، رفتار و انتظار مدیر ، زیردستان ، همکاران ، هم قطاران و سازمان می داند ( مقیمی و همکاران

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید