ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی رشد و توسعه صادرات (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی رشد و توسعه صادرات (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی رشد و توسعه صادرات (فصل دوم) 2 – 1 ) مقدمه 18
2 – 2 ) مفهوم و اهمیت صادرات 18
2 – 3 ) انواع صادرات 19
2 – 4 ) تاریخچه توسعه صادرات و فلسفه آن 20
2 – 5 ) توسعه صادرات 25
2 – 6 ) استراتژی توسعه صادرات 26
2 – 7 ) نقش توسعه صادرات در رشد و توسعه اقتصاد 26
2 – 8 ) اهمیت و نقش صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور 28
2 – 9 ) برنامه های تشویق صادرات 28
2 – 10 ) موانع و مشکلات صادرات 29
2 – 11 ) دسته بندی موانع صادراتی 30
2 – 12 ) عناصر تشکیل دهنده توانمندی صادراتی 31
2 – 13 ) مدل های مرتبط با صادرات 32
2 – 13 – 1 ) مدل حقیقی و همکاران 33
2 – 13 – 2 ) مدل ناظمی و داوود خانی 34
2 – 13 – 3 ) مدل لی لینگ یی و اوگنومکن 35
2 – 13 – 4 ) مدل مییر و همکاران 36
2 – 13 – 5 ) مدل سبوسا و برادلی 37
2 – 14 ) انگیزش به صادرات 38
2 – 15 ) گرایش به صادرات 38
2 – 16 ) تشریح عوامل تعیین کننده گرایش به صادرات 39
2 – 16 – 1 ) ویژگی های شرکت 39
2 – 16 – 1 – 1 ) اندازه شرکت 39
2 – 16 – 1 – 2 ) مزیت رقابتی محصولات 40
2 – 16 – 1 – 3 ) استفاده از تکنولوژی 41
2 – 16 – 2 ) ویژگی های تصمیم گیرندگان 41
2 – 16 – 2 – 1 ) ویژگی های عینی 41
2 – 16 – 2 – 2 ) سن مدیران 41
2 – 16 – 2 – 3 ) سطح تحصیلات 42
2 – 16 – 2 – 4 ) توانائی صحبت به زبانهای خارجی 42
2 – 16 – 3 ) ویژگی های ذهنی 42
2 – 16 – 3 – 1 ) ریسک پذیری 42
2 – 16 – 3 – 2 ) هزینه های درک شده 43
2 – 16 – 3 – 3 ) مزایای درک شده 43
2 – 16 – 3 – 4 ) تعهد 43
2 – 17 ) سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده 45
2 – 17 – 1 ) تحقیقات داخلی 45
2 – 17 – 2 ) تحقیقات خارجی 47

2

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید