ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و مفاهیم هویت سازمانی (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و مفاهیم هویت سازمانی (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و مفاهیم هویت سازمانی (فصل دوم) مقدمه 17
2 – 1 بخش اول : هویت سازمانی 17
2 – 1 – 1 مقدمه 17
2 – 1 – 2 هویت : لغت شناسی و بستر شناخت 20
2 – 1 – 3 هویت چیست ؟ 23
2 – 1 – 4 انواع هویت 25
2 – 1 – 4 – 1 هویت اجتماعی 30
2 – 1 – 4 – 2 هویت شرکت 34
2 – 1 – 4 – 3 هویت سازمانی 38
2 – 1 – 5 ساخت وشکل گیری هویت 48
2 – 2 بخش دوم :
2 – 2 – 1 عوامل برون سازمانی موثر بر شکل گیری هویت سازمانی 53
2 – 2 – 1 – 1 توجه رسانه ها 54
2 – 2 – 1 – 2 وجهه خارجی سازمان 59
2 – 2 – 1 – 3 ارتباطات خارجی سازمان 62
2 – 3 بخش سوم :
2 – 3 – 1 عوامل درون سازمانی موثر در شکل گیری هویت سازمانی 65
2 – 3 – 1 – 1 تیم مدیران عالی سازمان 66
2 – 3 – 1 – 2 مدیریت منابع انسانی 70
2 – 3 – 1 – 3 عملیات سازمان 73
2 – 3 – 1 – 4 ارتباطات داخلی سازمان 75

2 – 1 – 1 ) مقدمه
از دهه 1990 هویت به یکی از محورهای پژوهش تبدیل شده و به نظر می رسد هر یک از نخبگان ( جامعه شناسان ، مردم شناسان ، روان شناسان ، تاریخ دانان ، فیلسوفان ، اندیشمندان علوم سیاسی ، استراتژیست ها ، بازاریابان و مدیران سازمان ها ) در مورد آن نظریه ای برای مطرح کردن دارند که این آرا نیز بسیار متنوع اند . از بحث های آنتونی گیدنز درباره تجدید و خودشناسی گرفته تا تاکید پست مدرنیستی بر تفاوت ها و از تلاش های گوناگون فیمینیستی برای شالوده شکنی قراردادهای اجتماعی مبتنی بر جنسیت گرفته تا احیاء ناسیونالیسم و قومیت گرائی به عنوان نیروهای مهم سیاسی .
اگرچه تمام این آرا و نظریه ها درباره هویت است لیکن تنها اختصاص به چیستی هویت ندارد . بلکه از دگرگونی ، پیدایش هویت های جدید ، احیاء هویت های قدیم و دگرگون شدن هویت های موجود نیز سخن به میان می آید . حتی از سیاست جدید هویت نیز سخن رانده می شود . البته فقط روشنفکران نیستند که هویت را موضوعی مهم به حساب می آورند . بحث در مورد هویت ابزار کار روزنامه نگاران و سیاستمداران شده است . از سوی دیگر فقط هویت فردی نیست که به شدت در کانون توجه قرار گرفته است . هویت های گروهی ، اجتماعی و سازمانی نیز مورد بحث قرار می گیرند . زیرا اکنون که بازارها و شبکه های مالی هر چه بیشتر از حدود و مرزهای کشورها مستقل می

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید